Usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wąsosz

Gmina Wąsosz informuje o zakończeniu zadania pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wąsosz w 2023 r.”

dach pokryty płytami

Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Wąsosz, dotyczącą osób fizycznych i prawnych.

ikona GOK

Na podstawie art. 6m ust. 2a Ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2022.2519 t.j) oraz Uchwały Rady Miejskiej Wąsosza XLIX/365/23 z dnia 31.01.2023 r.  w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki tej opłaty, określenia stawki opłaty podwyższonej oraz zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Wąsosz (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2023 r. poz. 914), Burmistrz Wąsosza zawiadamia, że od dnia 01.03.2023 r. miesięczna wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:

plakat ze szczegółami akcji

Na terenie naszej gminy ponownie odbędzie się bezpłatna zbiórka odpadów wielkogabarytowych.

plakat ze szczegółami zadania

Burmistrz Wąsosza ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie zadań związanych z demontażem, odbieraniem, transportem oraz unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest z nieruchomości znajdujących się na terenie gminy Wąsosz.