Wykaz Uchwał Rady Miejskiej Wąsosza dotyczących gospodarki odpadami:

 1. Uchwała Nr XIX/138/16 z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso <Pobierz z BIP>
 1. Uchwała Nr XIX/137/16 z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi <Pobierz z BIP>
 1. Uchwała Nr XIX/136/16 z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Gminy Wąsosz w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi <Pobierz z BIP>
 1. Uchwała Nr XIX/135/16 z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze gminy Wąsosz oraz warunki i tryb składania za pośrednictwem poczty elektronicznej <Pobierz z BIP>
 1. Uchwała Nr XIX/134/16 z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości tej opłaty i stawki za pojemnik <Pobierz z BIP>
 1. Uchwała Nr XIX/133/16 z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wąsosz <Pobierz z BIP>
 1. Uchwała NR IV/24/15 Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Wąsosza NR XXII/150/12 z dnia 27 grudnia 2012 r. <Pobierz z BIP>
 1. Uchwała NR XXIX/195/13 Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 17 września 2013 zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej Wąsosza nr XX/131/12 z dnia 9 listopada 2012 r w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze gminy Wąsosz <Pobierz z BIP>
 1. Uchwała NR XXIX/194/13 Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 17 września 2013 w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso <Pobierz z BIP>
 1. Obwieszczenie NR 1/13 Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 17 września 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały NR XXII/150/12 Rady Miejskiej Wąsosza w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik <Pobierz z BIP>
 1. Uchwała NR/XXVIII/186/13 Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 27 czerwca 2013 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Wąsosza nr XX/128/12 z dnia 9 listopada 2012 r. w sprawie górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych <Pobierz z BIP>
 1. Uchwała NR XXXI/212/13 z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wąsosz <Pobierz z BIP>
  WYROK W IMIENIU RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 14 października 2014 r. <POBIERZ>
 1. Uchwała NR XXII/148/12 Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów <Pobierz z BIP>
 1. Uchwała NR XX/133/12 Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 9 listopada 2012 r w sprawie rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi <Pobierz z BIP>
 1. Uchwała NR XX/132/12 Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 9 listopada 2012 r w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi <Pobierz z BIP>
 1. Uchwała NR XX/130/12 Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 9 listopada 2012 r w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, ale powstają odpady komunalne <Pobierz z BIP>
 1. Uchwała NR XX/128/12 Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 9 listopada 2012 r. w sprawie górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych <Pobierz z BIP>