Deklaracja i płatności

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Deklarację, która jest podstawą do naliczania opłaty za wywóz odpadów wypełnia właściciel nieruchomości, zaznaczając sposób zbierania odpadów (selektywny lub nieselektywny) oraz wpisując liczbę osób zamieszkujących nieruchomość (opłata dotyczy osób faktycznie zamieszkujących i nie jest związana z zameldowaniem).

Przypominamy, że:

  • deklaracje składają właściciele nieruchomości, przez których rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu,
  • opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z metodą ustaloną przez Radę Miejską Wąsosza naliczana będzie na podstawie deklaracji, w której wpiszą Państwo liczbę osób zamieszkujących daną nieruchomość,
  • w przypadku posiadania więcej niż jednej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację dla każdej nieruchomości.

W przypadku zmiany danych będących podstawą do naliczania wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami (np. zmiana liczby mieszkańców) właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc w którym nastąpiła zmiana.

Opłatę określoną w deklaracji uiszcza się do 10 dnia każdego miesiąca na konto Urzędu Miejskiego w Wąsoszu, nr rachunku bankowego: 92 1020 3017 0000 2302 0026 4457.

W przypadku niezłożenia deklaracji lub uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji Burmistrz określi w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami.


Czysta deklaracja do wypełnienia:


Stawki opłat

Stawki opłat