ikonka informacji dla przedsiębiorców

Szanowni Przedsiębiorcy, na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2022 r., 1297) ) informujemy, że rozpoczyna się kontrola przestrzegania i stosowania przepisów prawa w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, w tym posiadanie umów i dowodów uiszczania opłat za usługi odbioru odpadów komunalnych przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

 

Podmiot prowadzący działalność gospodarczą, (właściciel nieruchomości jednostka organizacyjna, osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inny podmioty władający nieruchomością) zobowiązany jest do podpisania indywidualnej umowy cywilno-prawnej na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z przedsiębiorcą/podmiotem wpisanym do rejestru działalności regulowanej. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest dostępny pod adresem:

https://www.wasosz.eu/index.php/o-miescie/infrastruktura/gospodarka-odpadami/419-rejestr-dzialalnosci-regulowanej-w-zakresie-odbierania-odpadow-komunalnych-od-wlascicieli-nieruchomosci

 

Umowa ta musi mieć charakter pisemny.

Powyższy obowiązek dotyczy każdego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą w wyniku której powstają odpady komunalne. Dotyczy to m.in: lokali gastronomicznych, sklepów, rzemiosła, wszystkich innych jednostek usługowych, organizacyjnych, obiektów produkcyjnych, warsztatów, zakładów usługowych i handlowych, handlu obwoźnego, banków, biur, poczty, gospodarstw agroturystycznych, itp.

Niedopuszczalne jest mieszanie odpadów komunalnych z gospodarstwa domowego z odpadami powstającymi w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej!

W sytuacji, gdy nieruchomość jest przeznaczona na cele mieszkaniowe oraz na działalność gospodarczą, właściciele nieruchomości winni:

 • uiszczać w gminie opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, za część dotyczącą nieruchomości zamieszkałej, zgodnie ze złożoną deklaracją,
 • zawrzeć dodatkową umowę na odbiór odpadów komunalnych z podmiotem uprawnionym, na część nieruchomości niezamieszkałej, na której prowadzona jest działalność gospodarcza, a w przypadku, gdy część niezamieszkała jest wynajmowana, obowiązek zawarcia umowy obejmuje podmiot najmujący, chyba, że umowa najmu lokalu stanowi inaczej.

Do podstawowych ustawowych obowiązków właścicieli nieruchomości, należy:

 • wyposażenie nieruchomości w worki lub pojemniki /osobno na zamieszkałe i na niezamieszkałe/, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, utrzymanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów
 • zbieranie w sposób selektywny powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminie oraz sposobem określonym w przepisach prawa miejscowego,
 • pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych w sposób zgodny z przepisami prawa,
 • realizację innych obowiązków określonych w regulaminie utrzymania czystości i porządku
  w gminie.


Zgodnie z art. 6 ust. 1 i w związku z art. 5 ust. 1 pkt. 3b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2022 r., 1297) właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do udokumentowania posiadania umowy na korzystanie z usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych poprzez okazanie umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Wobec powyższego, jeżeli któryś z przedsiębiorców na terenie Gminy Wąsosz nie zawarł takiej umowy, to jest zobowiązany niezwłocznie tego dokonać.

Brak posiadania aktualnych umów na odbiór odpadów komunalnych, skutkować będzie:

 • nałożeniem kary grzywny na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r.
  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2022 r., 1297) ;
 • wszczęciem postępowania nakazującego wykonanie tego obowiązku decyzją administracyjną, na podstawie art. 5 ust. 7 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2022 r., 1297) .

Zgodnie z art. 10 ust. 3 ww. ustawy, postępowanie w sprawach, o których mowa, toczy się według przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

 

Na podstawie art. 3 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gmina obowiązana jest prowadzić ewidencję umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w celu kontroli wykonywania przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców obowiązków wynikających z ww. ustawy.

 

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą do wszystkich przedsiębiorców oraz właścicieli nieruchomości niezamieszkałych o przekazanie kopii odpowiednich umów oraz ostatnich dowodów wpłat do Urzędu Gminy Wąsosz, pocztą tradycyjną/ elektroniczną poprzez platformę ePUAP lub osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego Wąsosza, 56-210 Wąsosz, Plac Wolności 17 pok. 20 w terminie do 16 września 2022 r.

 

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Referatem Ochrony Środowiska i Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miejskiego Wąsosza – tel. 65 54 37 850