Informujemy, że od 1 stycznia 2022 roku ulega zmianie system odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych, na terenie których powstają odpady komunalne.

Nieruchomości te, zostają wyłączone z systemu realizowanego przez Gminę Wąsosz na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Wąsosza nr XXXVII/264/21 z dnia 26 listopada 2021 r. (Dz. U. Woj. Dol. z 2021 r., poz. 5637).

Z dniem 31 grudnia 2021 roku, złożona deklaracja dla nieruchomości niezamieszkałych (przedsiębiorstw, instytucji) przestaje obowiązywać z mocy prawa. Od tego dnia odpady komunalne z terenu tych nieruchomości nie będą odbierane przez Gminę Wąsosz.

Wyłączenie właścicieli nieruchomości niezamieszkałych skutkuje koniecznością zawarcia przez te podmioty indywidualnej umowy z przedsiębiorcą prowadzącym działalność w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych, wpisanym do Rejestru Działalności Regulowanej prowadzonego przez Gminę Wąsosz:

1. Chemeko-System,
ul. Jerzmanowska 4-6, 54-519 Wrocław

2. Technika Komunalna „Tekom” Sp. z o.o.,
ul. Podwale 12 a, 56-200 Góra

3. Przedsiębiorstwo  Wodociągów i Kanalizacji – Wąsosz Spółka  Sp. z o.o.,
ul. Rzemieślnicza 16, 56-210 Wąsosz

4. GPK-SUEZ Głogów Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 7A, 67-200 Głogów

 

Obowiązek zawarcia umowy dotyczy wszystkich przedsiębiorców, instytucji kultury, oświaty, zdrowia, zarządców ogrodów działkowych, cmentarzy, obiektów sakralnych, właścicieli działek letniskowych, a także tych części nieruchomości, które funkcjonują jako nieruchomości niezamieszkałe (prowadzenie działalności gospodarczej w zabudowie jednorodzinnej).

Jednocześnie informujemy, że Burmistrz Wąsosza na podstawie art. 6 ust 5a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. 2021. poz. 888 z późn. zm.) prowadzi kontrolę umów na odbiór odpadów komunalnych właściciel nieruchomości niezamieszkałych.

Właściciel nieruchomości niezamieszkałej nadal jest zobowiązany przestrzegać zasad określonych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wąsosz oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie postępowania z odpadami komunalnymi powstającymi na terenie jego nieruchomości.

Jednocześnie przypominamy o konieczności niezwłocznego uregulowania wszelkich zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, uiszczanej do Gminy Wąsosz.

 

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY WĄSOSZ