Usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wąsosz

Gmina Wąsosz informuje o zakończeniu zadania pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wąsosz w 2020 r.”

Zadanie zostało dotowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Wartość całkowita zadania - 77 914,82 zł.
Dotacja z WFOŚiGW we Wrocławiu – 39 837,00 zł.

Dofinansowaniem zostało objętych 37 nieruchomości z terenu gminy Wąsosz w zakresie demontażu, odbioru, transportu oraz unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest.

W wyniku realizacji zadania osiągnięto efekt rzeczowy i ekologiczny, polegający na unieszkodliwieniu 67,98 Mg odpadów zawierających azbest.