Informujemy o konieczności złożenia pisemnej zgody przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych (firmy, szkoły, przedszkola itp.), którzy chcą pozostać w gminnym systemie gospodarowania odpadami.

Zgodnie z art.6c ust.2c ustawy z dnia z dnia 13 września 1996 r. Dz. U. z 2018 r. poz.1454 z późn. zm.) o utrzymaniu czystości i porządku w gminach „przystąpienie właściciela nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy do zorganizowanego przez gminę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi jest dobrowolne i następuje na podstawie pisemnej zgody właściciela”.

W związku z powyższym Burmistrz Wąsosza informuje o konieczności złożenia pisemnej zgody potwierdzającej pozostanie w gminnym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi.

Pisemną zgodę należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Wąsoszu pok. nr 20 do 10 stycznia 2020 r.

W przypadku nie wyrażenia zgody i niezłożenia w/w dokumentu, właściciel NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁEJ (firma) zobowiązany jest do podpisania umowy z innym przedsiębiorcą  odbierającym odpady komunalne i przedłożenia jej w Urzędzie Miejskim Wąsosza pokój nr 20.

Na podstawie art. 6 ust. 5a ww. ustawy Burmistrz Wąsosza będzie kontrolował posiadanie w/w umów i dowodów uiszczania opłat za odbiór odpadów komunalnych z firm, które nie przystąpiły do gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

 

Dokument do pobrania:

Oświadczenie dla firm