Zawiadomienie o zmianie wysokości stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej od 1 stycznia 2020 roku.

 

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 2010) oraz Uchwały Rady Miejskiej Wąsosza Nr XV/111/19 z dnia 12.12. 2019 r.  w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki tej opłaty, ustalenia stawki za pojemnik, określenia stawki opłaty podwyższonej oraz zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Wąsosz, Burmistrz Wąsosza zawiadamia, że od dnia 01.01.2020 r. miesięczna wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  wynosić będzie:

 

a) dla nieruchomości zamieszkałych

  • Za gospodarowanie odpadami, które są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości 24,00 zł brutto miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość położoną na terenie Gminy Wąsosz.
  • Za gospodarowanie odpadami, w wysokości 14,00 zł brutto miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość położoną na terenie miejscowości Rudna Wielka, Rudna Mała, Sułów Wielki i Wiewierz.
  • Zwolnienie w części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości jednorodzinnych, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, w kwocie 1,00 zł brutto miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość jednorodzinną.
  • Ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok, dla właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, tylko przez część roku, w wysokości 169,00 zł brutto dla każdego domku letniskowego lub innej nieruchomości.

b) dla nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne:

Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik, w zależności od jego pojemności wynosić będzie:

  • dla pojemnika o pojemności 110 litrów - w wysokości 5,00 zł brutto,
  • dla pojemnika o pojemności 120 litrów - w wysokości 5,90 zł brutto,
  • dla pojemnika o pojemności 1100 litrów - w wysokości 54,00 zł brutto,
  • dla pojemników o pojemności 7000 litrów - w wysokości 343,00 zł brutto.

Przypominamy również iż zmiany danych (np. zmiana miejsca zamieszkania osób, narodziny dzieci, zgony osób itp.) będących podstawą do ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wymagają dokonania korekty deklaracji, którą należy złożyć w pok. nr 20 w Urzędzie Miejskim w Wąsoszu w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

Zmiana stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi związana jest ze wzrostem kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Zgodnie z założeniami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach system gospodarki odpadami komunalnymi ma być systemem samofinansującym się. W związku z powyższym w celu zapewnienia środków na jego prawidłowe funkcjonowanie konieczne jest pobieranie takiej opłaty od mieszkańców, aby wystarczała ona na realizację całości zadania, którym została obciążona gmina. O wysokości stawki opłaty niezależne od gminy, zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach decydują koszty odbioru, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, koszty obsługi administracyjnej systemu oraz koszty edukacji ekologicznej w zakresie postępowania z odpadami komunalnymi.


Ponadto informujemy, że zmiana stawek nie powoduje obowiązku złożenia nowej deklaracji przez właściciela nieruchomości, za wyjątkiem tych, którzy będą kompostować bioodpady w kompostownikach przydomowych i chcą skorzystać z ulgi z tego tytułu.

Każdy właściciel nieruchomości otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej na podstawie danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji.

Zawiadomienia zostaną doręczone przed pierwszym terminem płatności zmienionej opłaty.

Właściciele nieruchomości zobowiązani są do uiszczania przedmiotowej opłaty w wysokości podanej w zawiadomieniu. W przypadku wcześniejszego uiszczenia opłaty należy dokonać dopłaty wynikającej z nowej stawki.

 

W przypadku gdy właściciel nieruchomości nie uiszcza opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu Burmistrz Wąsosza wydaje decyzje określające wysokość tej opłaty, stosując wysokość opłaty podanej w zawiadomieniu. Zgodnie z art. 6o ust. 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach obowiązek zawiadomienia o nowej wysokości opłaty nie dotyczy właścicieli nieruchomości,wobec których została wydana decyzja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W takiej sytuacji właściciel nieruchomości jest obowiązany do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

UWAGA! Zmiana numeru rachunku bankowego do wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi!

Od 1 stycznia 2020 r. nastąpi zmiana numeru rachunku bankowego, na który należy uiszczać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Będą to indywidualne konta bankowe, przypisane do konkretnej nieruchomości. Właściciele nieruchomości otrzymają zawiadomienia o wysokości opłaty razem z numerem nowego rachunku bankowego. Przypominamy o konieczności zmiany numerów rachunków w zleceniach stałych, założonych na kontach bankowych. Ponadto opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie można jak dotychczas uiszczać w Kasie Urzędu Miejskiego Wąsosza, plac Wolności 17.