logo ekologia

30.04.2019 r. Gmina Wąsosz złożyła do Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej (DIP) wniosek aplikacyjny o uzyskanie dofinansowania wymiany wysokoemisyjnych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych.

 

Projekt w ramach zadania: RPO WD 2014-2020, działanie 3.3, poddziałanie 3.3.1 OSI, typ 3.3 e „Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii – projekty dotyczące zwalczania emisji kominowej”.

Zgodnie z warunkami konkursu  ostateczny nabór grantobiorców ogłoszony zostanie w przypadku uzyskania przez Gminę dofinansowania i podpisania  umowy z DIP, jednak nie wcześniej niż na początku 2020 roku.

W związku z pytaniami mieszkańców  zainteresowanych uczestnictwem w projekcie, a chcących wymienić swoje źródło ciepła już w roku 2019 r. informujemy, że istnieje taka możliwość pod następującymi warunkami :

- realizacja na własne ryzyko ( brak gwarancji zakwalifikowania się do projektu),

- dotyczy wymiany wyłącznie kotłów na biomasę lub gazowych,

- realizacja zgodnie z procedurą realizacji projektu grantowego ( w załączeniu),

- dokumenty rozliczeniowe z datą po złożeniu wniosku przez Gminę po 30.04.2019 r.,

- maksymalna wysokość grantu 15 000 zł dotyczy kotłów na biomasę i gazowych,

- moc kotła dobrana  do zapotrzebowania na ciepło,

- urządzenie spełniać będzie następujące warunki:

  1. Moc kotła dobrana w zależności od zapotrzebowania na ciepło budynku,
  1. Minimalna sprawność kotła – nie mniej niż 85%, lub kocioł spełniający wymagania klasy 5 określone w normie PN-EN 303-5 lub spełniające normy emisyjne ekoprojektu  określone w środkach wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE,
  1. Palnik przystosowany do spalania tylko biomasy ( dotyczy kotłów na biomasę ) ,
  1. Urządzenia wchodzące w skład instalacji muszą być fabrycznie nowe.

 

Procedura realizacji projektu grantowego „Wymiana źródeł ciepła na ekologiczne w budynkach mieszkalnych na obszarze Doliny Baryczy” <Pobierz>

Burmistrz Wąsosza
Paweł Niedźwiedź