logotyp WD

Szanowni Państwo, dokonujące się w ostatnich dekadach zmiany polityczne, ekonomiczne i społeczne przyniosły społeczeństwu nie tylko nowe wyzwania i możliwości, ale także zagrożenia dla zdrowia wielu grup ludności. Sytuacja ta spowodowała konieczność bieżącego nadzoru i modyfikacji m.in. programów profilaktyki zdrowotnej.


W raportach wskazuje się, że Polska plasuje się (pomimo zaistnienia i wdrożenia wielu nowatorskich rozwiązań diagnostyczno-terapeutycznych) na jednym z ostatnich miejsc w UE pod względem dostępności do diagnostyki i leczenia onkologicznego. Umieralność z powodu chorób nowotworowych jest wyższa niż w większości krajów europejskich. W związku z tym niezwykle ważne stało się wdrożenie długofalowych rozwiązań polegających na zapobieganiu i wczesnym wykrywaniu tych chorób. Analizy eksperckie także wskazują, że już samo rozpoznawanie czynników ryzyka na wczesnym poziomie pozwala na skuteczne wdrożenie profilaktyki pierwotnej, której zasadniczym celem jest podejmowanie kompleksowych działań u osób zdrowych. Do podstawowych narzędzi pierwotnej prewencji nowotworów należą upowszechnianie wiedzy dotyczącej onkologii, promocja tzw. czujności onkologicznej oraz propagowanie prozdrowotnych zachowań i zdrowego stylu życia. Zwraca uwagę fakt, że gorszy stan zdrowia ludności jest wyraźny wśród osób niewykształconych, ubogich, bezrobotnych, a także, w regionach cechujących się gorszymi wskaźnikami jakości środowiska naturalnego i niedoszacowaną infrastrukturą, utrudniającą dostęp do placówek opieki zdrowotnej.


Dlatego też istotne jest aktywne zjednoczenie wysiłków społeczeństwa i administracji publicznej prowadzące do zmniejszenia nierówności społecznych i poprawy stanu zdrowia, a tym samym jakości życia Polaków. Niewątpliwie, dla osiągnięcia pełnego sukcesu niebagatelne pozostaje wyrównywanie szans w budowaniu zdrowia także wśród dzieci i młodzieży. Służyć temu będzie efektywna realizacja ukierunkowanych przez wszystkie organy administracji rządowej i samorządowej, celów prozdrowotnych. Są to działania elementarne, a wdrożenie ich winno się traktować jako dobrą praktykę w dążeniach by populacja dolnoślązaków zdrowo żyła i rozwijała młode pokolenia. Uznając tę konieczność za jeden z priorytetów w systemie opieki zdrowotnej, jestem przekonany, że aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego do działań na rzecz zdrowia społeczeństwa jest nieodzowna.
Dlatego też w trosce o wspólne dobro jakim jest zdrowie dolnośląskiego społeczeństwa, w załączeniu pozwalam sobie przesłać link https://planujedlugiezycie.pl/ do kampanii społecznej realizowanej w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej na lata 2020-2030 „Planuję długie życie”.

Zasadniczym celem przedsięwzięcia finansowanego ze środków Ministra Zdrowia jest obniżenie zachorowalności na choroby nowotworowe, w tym: piersi, płuca, jelita grubego i szyjki macicy przez edukację zdrowotną, promocję zdrowia i profilaktykę. Proponowana kampania w sposób istotny będzie wspierać przyjętą Strategię i stwarza szansę na bardziej skuteczną realizację zadań związanych ze zdrowiem społeczeństwa.

 

Jarosław Obremski
Wojewoda Dolnośląski