Nabór wniosków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Powiatowy Urząd Pracy w Górze ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy w ramach priorytetów ustalonych na rok 2018 od 26.02.2018 r. do 02.03.2018r.

Ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego finansowane są działania na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy, w ramach ustalonych priorytetów,
na które składają się:
1. określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS,
2. kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
3. egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
4. badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia ustawicznego lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
5. ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

W 2018r. priorytetami wydatkowania środków KFS są:
1. wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;
2. wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy;
3. wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

Składając wniosek, prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na ważne informacje
i objaśnienia dotyczące wypełniania wniosku opisane w części VII i VIII, str. 11 – 15.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości finansowania kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy oraz naboru wniosków można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Górze, ul. Poznańska 4, pokój 5, telefon: 65 512 87 31.