Drukuj
plakat UP

Szanowni Pracodawcy, Powiatowy Urząd Pracy w Górze ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w ramach priorytetów ustalonych na rok 2021 od 06.09.2021 r. do 09.09.2021 r.

 

Wysokość  wsparcia udzielanego ze środków KFS wynosi:

  1. 80% kosztów kształcenia ustawicznego (pozostałe 20% kosztów kształcenia ustawicznego ponosi pracodawca) lub
  2. 100% kosztów kształcenia ustawicznego dla pracodawcy będącego mikroprzedsiębiorcą

– nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu podpisania umowy z pracodawcą w danym roku na jednego uczestnika.

W dyspozycji tutejszego Urzędu pozostaje kwota 5 300,00 zł.

Łączna kwota dofinansowania na jednego pracodawcę w ciągu roku nie może przekroczyć 20% limitu przyznanego Urzędowi na bieżący rok kalendarzowy, tj. 40 000,00 zł.

Ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego finansowane są działania na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy, na które składają się:

  1. określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS,
  2. kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
  3. egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
  4. badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia ustawicznego lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
  5. ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

Priorytety tzw. „puli Ministra”:

Zainteresowanych Pracodawców zapraszamy do konsultacji telefonicznych bądź osobistych,
po wcześniejszym umówieniu telefonicznym pod nr tel.: 65 512 87 31 lub 65 543 22 25,
dotyczących możliwości pozyskania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego
oraz sposobu wypełniania wniosków.

Więcej informacji w Aktualnościach na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Górze https://gora.praca.gov.pl/.