plakat UP

Powiatowy Urząd Pracy w Górze ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w ramach priorytetów ustalonych na rok 2021 od 04.05.2021 r. do 07.05.2021 r.

 

Ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego finansowane są działania na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy, na które składają się:

 1. określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS,
 2. kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
 3. egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
 4. badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia ustawicznego lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
 5. ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.


Priorytety tzw. „puli Ministra”:

 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób zatrudnionych w firmach, które na skutek obostrzeń zapobiegających rozprzestrzenianiu się choroby COVID-19, musiały ograniczyć swoja działalność;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników służb medycznych, pracowników służb socjalnych, psychologów, terapeutów, pracowników domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo-leczniczych, prywatnych domów opieki oraz innych placówek dla seniorów/osób chorych/niepełnosprawnych, które bezpośrednio pracują z osobami chorymi na COVID-19 lub osobami z grupy ryzyka ciężkiego przebiegu tej choroby;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego w  związku z zastosowaniem w  firmach  nowych technologii i narzędzi pracy, w tym także technologii i narzędzi cyfrowych;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają świadectwa ukończenia szkoły lub świadectwa dojrzałości;
 • wsparcie realizacji szkoleń dla instruktorów praktycznej nauki zawodu bądź osób mających zamiar podjęcia się tego zajęcia, opiekunów praktyk zawodowych.
  i opiekunów stażu uczniowskiego oraz szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego.

Wymagane dokumenty:

 1. wniosek o przyznanie środków KFS
 2. program kształcenia ustawicznego – dotyczy kursów i studiów podyplomowych – (wzór – załącznik nr 1), który zawiera:
 • nazwę formy kształcenia,
 • liczbę godzin kształcenia,
 • cele kształcenia,
 • plan nauczania,
 • formę zaliczenia;
 1. zakres egzaminu wybranego realizatora usługi kształcenia ustawicznego (wzór – załącznik nr 2) – w przypadku ubiegania się o sfinansowanie kosztów egzaminów;
 2. ODPOWIEDNI formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (jeśli dotyczy)
 3. kserokopia dokumentu potwierdzającego oznaczenie formy prawnej prowadzonej działalności (w przypadku braku wpisu do CEiDG lub KRS)
 4. wzór dokumentu potwierdzającego nabyte kompetencje, wystawianego przez realizatora kształcenia (jeśli nie wynika on z przepisów powszechnie obowiązujących);

ponadto:

 1. pełnomocnictwo do reprezentowania pracodawcy (jeśli dotyczy)
 2. kserokopia certyfikatu jakości usług każdego realizatora kształcenia ustawicznego (jeśli posiada)
 3. ugodę (jeśli dotyczy – więcej info. w części VI, pkt 7, ppkt 2, lit a wniosku)
 4. załącznik nr 2 zakres egzaminu (jeśli dotyczy)
 5. załącznik nr 3 Oświadczenie dotyczące stosowania przepisów o pomocy publicznej w przypadkach infrastruktury podwójnego wykorzystania (jeśli dotyczy)
 6. załącznik nr 4 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Wnioski należy składać wyłącznie w skrzynce podawczej w siedzibie tut. Urzędu po uprzednim telefonicznym poinformowaniu pracownika merytorycznego pod nr 65 512 87 31 lub 65 543 22 25 celem ustalenia godziny wpływu dokumentów.

W przypadku niepoinformowania pracownika o złożeniu wniosku, będzie on uznany za złożony jako ostatni w danym dniu.

Zainteresowanych Pracodawców zapraszamy do konsultacji telefonicznych dotyczących możliwości pozyskania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz sposobu wypełniania wniosków pod nr tel.: 65 512 87 31 lub 65 543 22 25.