plakat UP

Powiatowy Urząd Pracy w Górze ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w ramach priorytetów ustalonych na rok 2021 od 05.02.2021 r. do 12.02.2021 r.

 

Limit przyznanych środków KFS na realizację kształcenia ustawicznego dla Powiatowego Urzędu Pracy w Górze w 2021 roku wynosi 200 000,00 zł.

Łączna kwota dofinansowania na jednego pracodawcę w ciągu roku nie może przekroczyć 20% limitu przyznanego Urzędowi na bieżący rok kalendarzowy, tj. 40 000,00 zł.

Ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego finansowane są działania na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy, na które składają się:

 • określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS,
 • kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
 • egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
 • badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia ustawicznego lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
 • ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

 
Priorytety tzw. „puli Ministra”:

 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób zatrudnionych w firmach, które na skutek obostrzeń zapobiegających rozprzestrzenianiu się choroby COVID-19, musiały ograniczyć swoja działalność;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników służb medycznych, pracowników służb socjalnych, psychologów, terapeutów, pracowników domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo-leczniczych, prywatnych domów opieki oraz innych placówek dla seniorów/osób chorych/niepełnosprawnych, które bezpośrednio pracują z osobami chorymi na COVID-19 lub osobami z grupy ryzyka ciężkiego przebiegu tej choroby;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego w  związku z zastosowaniem w  firmach  nowych technologii i narzędzi pracy, w tym także technologii i narzędzi cyfrowych;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają świadectwa ukończenia szkoły lub świadectwa dojrzałości;
 • wsparcie realizacji szkoleń dla instruktorów praktycznej nauki zawodu bądź osób mających zamiar podjęcia się tego zajęcia, opiekunów praktyk zawodowych.
  i opiekunów stażu uczniowskiego oraz szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego.

 

Rozpatrywanie wniosków

Wnioski wraz z załącznikami celem ich rozpatrzenia przekazywane są przez pracownika merytorycznego na posiedzeniu Komisji ds. rozpatrywania wniosków powołanej przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Górze. Komisja, o której mowa powyżej, przy weryfikacji złożonego wniosku bierze pod uwagę kompletność wniosku wraz z załącznikami (co stanowi obligatoryjny warunek dla możliwości rozpatrywania wniosku) oraz:

 • ocenia spełnienie przez wnioskodawcę wszystkich kryteriów formalnych, tj.:
 • posiadanie przez wnioskodawcę statusu pracodawcy;
 • posiadanie przez wnioskodawcę siedziby lub prowadzenie działalności na terenie właściwości miejscowej Urzędu Pracy pod warunkiem, że osoby wskazane do objęcia wsparciem ze środków KFS wykonują pracę na terenie powiatu górowskiego;
 • uzyskanie pomocy de minimis w wysokości nie przekraczającej pułapów pomocy de minimis określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis lub rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym lub rozporządzeniu Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art.107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury;
 • zgodność wniosku pracodawcy z co najmniej jednym z priorytetów Rady Rynku Pracy wydatkowania środków KFS, obowiązujących w roku bieżącym;
 • koszt kształcenia, który nie przekracza 3-krotności przeciętnego wynagrodzenia w odniesieniu do jednej osoby (w oparciu o oświadczenie złożone przez wnioskodawcę);
 • posiadanie statusu pracodawcy lub pracownika przez osoby wskazane do objęcia finansowaniem ze środków KFS,
 • okres zatrudnienia pracowników przekraczający okres realizacji kształcenia ustawicznego oraz
 • posiadanie przez realizatora kształcenia ustawicznego wskazanego we wniosku dokumentu uprawniającego do prowadzenia pozaszkolnych form kształcenia ustawicznego.
 • ocenia spełnienie przez wnioskodawcę co najmniej dwóch spośród czterech kryteriów merytorycznych, tj.:
 • zgodność nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego kompetencji z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy;

Przy kwalifikowaniu zgodności wniosku pracodawcy z potrzebami lokalnego rynku pracy bierze się pod uwagę wyniki analiz ofert pracy zgłaszanych przez pracodawców w Urzędzie Pracy.

 • posiadanie przez realizatora kształcenia ustawicznego wskazanego we wniosku certyfikatów jakości oferowanych usług;
 • porównywalność kosztów kształcenia ustawicznego wskazanego przez wnioskodawcę do sfinansowania ze środków KFS z kosztami podobnych usług na dostępnych na rynku;
 • planowanie przez wnioskodawcę dalszego zatrudnienia osób, których kształcenie ustawiczne byłoby finansowane ze środków KFS.

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o przyznanie środków KFS
 • program kształcenia ustawicznego – dotyczy kursów i studiów podyplomowych – (wzór – załącznik nr 1), który zawiera:
 • nazwę formy kształcenia,
 • liczbę godzin kształcenia,
 • cele kształcenia,
 • plan nauczania,
 • formę zaliczenia;
 • zakres egzaminu wybranego realizatora usługi kształcenia ustawicznego (wzór – załącznik nr 2) – w przypadku ubiegania się o sfinansowanie kosztów egzaminów;
 • ODPOWIEDNI formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (jeśli dotyczy)
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego oznaczenie formy prawnej prowadzonej działalności (w przypadku braku wpisu do CEiDG lub KRS)
 • wzór dokumentu potwierdzającego nabyte kompetencje, wystawianego przez realizatora kształcenia (jeśli nie wynika on z przepisów powszechnie obowiązujących);

ponadto:

 • pełnomocnictwo do reprezentowania pracodawcy (jeśli dotyczy)
 • kserokopia certyfikatu jakości usług każdego realizatora kształcenia ustawicznego (jeśli posiada)
 • ugodę (jeśli dotyczy – więcej info. w części VI, pkt 7, ppkt 2, lit a wniosku)
 • załącznik nr 1 program kształcenia ustawicznego
 • załącznik nr 2 zakres egzaminu (jeśli dotyczy)
 • załącznik nr 3 Oświadczenie dotyczące stosowania przepisów o pomocy publicznej w przypadkach infrastruktury podwójnego wykorzystania (jeśli dotyczy)
 • załącznik nr 4 informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Wnioski należy składać wyłącznie w skrzynce podawczej w siedzibie tut. Urzędu po uprzednim telefonicznym poinformowaniu pracownika merytorycznego pod nr 65 512 87 31 lub 65 543 22 25 celem ustalenia godziny wpływu dokumentów.

W przypadku niepoinformowania pracownika o złożeniu wniosku, będzie on uznany za złożony jako ostatni w danym dniu.

Zainteresowanych Pracodawców zapraszamy do konsultacji telefonicznych dotyczących możliwości pozyskania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz sposobu wypełniania wniosków pod nr tel.: 65 512 87 31 lub 65 543 22 25.