plakat PUP

Szanowni Pracodawcy, Powiatowy Urząd Pracy w Górze ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy w ramach priorytetów Rady Rynku Pracy ustalonych na rok 2020 od 24.11.2020 r. do 30.11.2020 r.

 

 

Kwota pozostająca w dyspozycji tutejszego Urzędu wynosi 27 400,00 zł.

Ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego finansowane są działania na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy, na które składają się:

 1. określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS,
 2. kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
 3. egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
 4. badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia ustawicznego lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
 5. ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

 
W 2020 r. priorytetami Rady Rynku Pracy są:

 1. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności;
 2. Wsparcie w nabywaniu kompetencji cyfrowych;
 3. Wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej oraz warsztatów Terapii Zajęciowej;
 4. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej;
 5. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób zatrudnionych u pracodawców, którzy w latach 2017-2019 nie korzystali ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

 

Rozpatrywanie wniosków

Wnioski wraz z załącznikami celem ich rozpatrzenia przekazywane są przez pracownika merytorycznego na posiedzeniu Komisji ds. rozpatrywania wniosków powołanej przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Górze. Komisja, o której mowa powyżej, przy weryfikacji złożonego wniosku bierze pod uwagę kompletność wniosku wraz z załącznikami (co stanowi obligatoryjny warunek dla możliwości rozpatrywania wniosku) oraz:

 1. ocenia spełnienie przez wnioskodawcę wszystkich kryteriów formalnych, tj.:
 • posiadanie przez wnioskodawcę statusu pracodawcy;
 • posiadanie przez wnioskodawcę siedziby lub prowadzenie działalności na terenie właściwości miejscowej Urzędu Pracy pod warunkiem, że osoby wskazane do objęcia wsparciem ze środków KFS wykonują pracę na terenie powiatu górowskiego;
 • uzyskanie pomocy de minimis w wysokości nie przekraczającej pułapów pomocy de minimis określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis lub rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym lub rozporządzeniu Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art.107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury;
 • zgodność wniosku pracodawcy z co najmniej jednym z priorytetów Rady Rynku Pracy wydatkowania środków KFS, obowiązujących w roku bieżącym;
 • koszt kształcenia, który nie przekracza 3-krotności przeciętnego wynagrodzenia w odniesieniu do jednej osoby (w oparciu o oświadczenie złożone przez wnioskodawcę);
 • posiadanie statusu pracodawcy lub pracownika przez osoby wskazane do objęcia finansowaniem ze środków KFS,
 • okres zatrudnienia pracowników przekraczający okres realizacji kształcenia ustawicznego oraz
 • posiadanie przez realizatora kształcenia ustawicznego wskazanego we wniosku dokumentu uprawniającego do prowadzenia pozaszkolnych form kształcenia ustawicznego.
 1. ocenia spełnienie przez wnioskodawcę co najmniej dwóch spośród czterech kryteriów merytorycznych, tj.:
 • zgodność nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego kompetencji z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy;

Przy kwalifikowaniu zgodności wniosku pracodawcy z potrzebami lokalnego rynku pracy bierze się pod uwagę wyniki analiz ofert pracy zgłaszanych przez pracodawców w Urzędzie Pracy.

 • posiadanie przez realizatora kształcenia ustawicznego wskazanego we wniosku certyfikatów jakości oferowanych usług;
 • porównywalność kosztów kształcenia ustawicznego wskazanego przez wnioskodawcę do sfinansowania ze środków KFS z kosztami podobnych usług na dostępnych na rynku;
 • planowanie przez wnioskodawcę dalszego zatrudnienia osób, których kształcenie ustawiczne byłoby finansowane ze środków KFS.

W PRZYPADKU GDY ZAPOTRZEBOWANIE NA ŚRODKI KFS W ZŁOŻONYCH WNIOSKACH BĘDZIE WIĘKSZE NIŻ KWOTA POZOSTAJĄCA W DYSPOZYCJI URZĘDU W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI ROZPATRYWANE BĘDĄ WNIOSKI PRACODAWCÓW, KTÓRZY

 • PO RAZ PIERWSZY BĘDĄ UBIEGAĆ SIĘ O ŚRODKI KFS – WEDŁUG KOLEJNOŚCI ICH WPŁYWU,
  NASTĘPNIE
 • POZOSTAŁE WNIOSKI WEDŁUG KOLEJNOŚCI ICH WPŁYWU DO MOMENTU WYCZERPANIA ŚRODKÓW

 

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o przyznanie środków rezerwy KFS
 • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (jeśli dotyczy)
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego oznaczenie formy prawnej prowadzonej działalności (w przypadku braku wpisu do CEiDG lub KRS)
 • wzór dokumentu potwierdzającego nabyte kompetencje, wystawianego przez realizatora kształcenia (jeśli nie wynika on z przepisów powszechnie obowiązujących)
 • pełnomocnictwo do reprezentowania pracodawcy (jeśli dotyczy)
 • kserokopia certyfikatu jakości usług każdego realizatora kształcenia ustawicznego (jeśli posiada)
 • ugodę (jeśli dotyczy – więcej info. w części VI, pkt 7, ppkt 2, lit a wniosku)
 • załącznik nr 1 program kształcenia ustawicznego
 • załącznik nr 2 zakres egzaminu (jeśli dotyczy)
 • załącznik nr 3 Oświadczenie dotyczące stosowania przepisów o pomocy publicznej w przypadkach infrastruktury podwójnego wykorzystania (jeśli dotyczy)
 • załącznik nr 4 informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Wnioski należy składać wyłącznie w skrzynce podawczej w siedzibie tut. Urzędu po uprzednim telefonicznym poinformowaniu pracownika merytorycznego pod nr 65 512 87 31 lub 65 543 22 25 celem ustalenia godziny wpływu dokumentów.

W przypadku niepoinformowania pracownika o złożeniu wniosku, będzie on uznany za złożony jako ostatni w danym dniu.

Zainteresowanych Pracodawców zapraszamy do konsultacji telefonicznych dotyczących możliwości pozyskania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz sposobu wypełniania wniosków w poniedziałek 23.11.2020 r., środę 25.11.2020 r. oraz piątek 27.11.2020 r. pod nr tel.: 65 512 87 31 lub 65 543 22 25.

 

Powiatowy Urząd Pracy w Górze
ul. Poznańska 4, 56-200 Góra
tel. 65 512 87 31