logo UP

Powiatowy Urząd Pracy w Górze ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy w ramach priorytetów ustalonych na rok 2020 od 03.08.2020 r. do 07.08.2020 r.

 


Ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego finansowane są działania na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy, na które składają się:

 • określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS,
 • kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
 • egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
 • badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia ustawicznego lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
 • ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

 
W 2020 r. priorytetami wydatkowania środków KFS są:

 • wsparcie kształcenia ustawicznego dla osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia;
 • wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z rozwojem w firmach technologii i zastosowaniem wprowadzanych przez firmy narzędzi pracy;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego w obszarach/branżach kluczowych dla rozwoju powiatu/ województwa wskazanych w dokumentach strategicznych/planach rozwoju;
 • wsparcie realizacji szkoleń dla instruktorów praktycznej nauki zawodu bądź osób mających zamiar podjęcia się tego zajęcia, opiekunów praktyk zawodowych i opiekunów stażu uczniowskiego oraz szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MRPiPS, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej.

 

Rozpatrywanie wniosków
 
Wnioski wraz z załącznikami celem ich rozpatrzenia przekazywane są przez pracownika merytorycznego na posiedzeniu Komisji ds. rozpatrywania wniosków powołanej przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Górze. Komisja o której mowa powyżej przy weryfikacji złożonego wniosku bierze pod uwagę kompletność wniosku wraz z załącznikami (co stanowi obligatoryjny warunek dla możliwości rozpatrywania wniosku) oraz:

 • ocenia spełnienie przez wnioskodawcę wszystkich kryteriów formalnych, tj.:
 • posiadanie przez wnioskodawcę statusu pracodawcy;
 • posiadanie przez wnioskodawcę siedziby lub prowadzenie działalności na terenie właściwości miejscowej Urzędu Pracy pod warunkiem, że osoby wskazane do objęcia wsparciem ze środków KFS wykonują pracę na terenie powiatu górowskiego;
 • uzyskanie pomocy de minimis w wysokości nie przekraczającej pułapów pomocy de minimis określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis lub rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym lub rozporządzeniu Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art.107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury;
 • zgodność wniosku pracodawcy z co najmniej jednym z priorytetów MRPiPS wydatkowania środków KFS, obowiązujących w roku bieżącym;
 • koszt kształcenia, który nie przekracza 3–krotności przeciętnego wynagrodzenia w odniesieniu do jednej osoby (w oparciu o oświadczenie złożone przez wnioskodawcę);
 • posiadanie statusu pracodawcy lub pracownika przez osoby wskazane do objęcia finansowaniem ze środków KFS,
 • okres zatrudnienia pracowników przekraczający okres realizacji kształcenia ustawicznego oraz
 • posiadanie przez realizatora kształcenia ustawicznego wskazanego we wniosku dokumentu uprawniającego do prowadzenia pozaszkolnych form kształcenia ustawicznego.
 • ocenia spełnienie przez wnioskodawcę co najmniej dwóch spośród czterech kryteriów merytorycznych, tj.:
 • zgodność nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego kompetencji z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy;

Przy kwalifikowaniu zgodności wniosku pracodawcy z potrzebami lokalnego rynku pracy bierze się pod uwagę wyniki analiz ofert pracy zgłaszanych przez pracodawców w Urzędzie Pracy.

 • posiadanie przez realizatora kształcenia ustawicznego wskazanego we wniosku certyfikatów jakości oferowanych usług;
 • porównywalność kosztów kształcenia ustawicznego wskazanego przez wnioskodawcę do sfinansowania ze środków KFS z kosztami podobnych usług na dostępnych na rynku;
 • planowanie przez wnioskodawcę dalszego zatrudnienia osób, których kształcenie ustawiczne byłoby finansowane ze środków KFS. 

W PRZYPADKU GDY ZAPOTRZEBOWANIE NA ŚRODKI KFS W ZŁOŻONYCH WNIOSKACH BĘDZIE WIĘKSZE NIŻ KWOTA POZOSTAJĄCA W DYSPOZYCJI URZĘDU W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI ROZPATRYWANE BĘDĄ WNIOSKI PRACODAWCÓW, KTÓRZY

 • PO RAZ PIERWSZY BĘDĄ UBIEGAĆ SIĘ O ŚRODKI KFS – WEDŁUG KOLEJNOŚCI ICH WPŁYWU,
  NASTĘPNIE
 • POZOSTAŁE WNIOSKI WEDŁUG KOLEJNOŚCI ICH WPŁYWU DO MOMENTU WYCZERPANIA ŚRODKÓW

Wnioski należy składać pocztą tradycyjną lub sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Górze, ul. Poznańska 4, 56-200 Góra (I piętro). Wnioski powinny zostać złożone w kopercie opisanej „Wniosek – Krajowy Fundusz Szkoleniowy, nazwa firmy”. Szczegółowych informacji dotyczących naboru wniosków oraz możliwości pozyskania środków KFS udziela pracownik merytoryczny, tel. 65 512 87 31.

Zainteresowanych Pracodawców zapraszamy na konsultacje dotyczące możliwości pozyskania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz sposobu wypełniania wniosków, które organizowane będą 05.08.2020 r. (środa) w godzinach od 8:00 do 13:00 po wcześniejszym umówieniu pod nr tel. 65 512 87 31.