Otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego: „w zakresie wspierania działań na rzecz osób w wieku emerytalnym na terenie Gminy Wąsosz”

przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) na terenie Gminy Wąsosz.

Załączone dokumenty:

Zarządzenie - https://bip.wasosz.eu/pliki/wasosz/zalaczniki/8407/z867-23.pdf
Ogłoszenie konkursu - https://bip.wasosz.eu/pliki/wasosz/zalaczniki/8407/ogloszenie-otwartego-konkursu.pdf