logotyp postępowania

Informujemy, że w związku z oszczędnościami środków w ramach powierzonego nam Grantu, powstałymi po przeprowadzeniu postępowania przetargowego, uruchamiamy nabór – rekrutację dodatkową wniosków w programie „Cyfrowa Gmina” wsparcie dzieci z rodzin byłych pracowników PGR-ów.


Każdy uczeń ubiegający się o przyznanie komputera musi spełniać dwa warunki:
1. rodzice, dziadkowie lub pradziadkowie pracowali w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej, na dowód czego należy dołączyć stosowne dokumenty potwierdzające ten fakt;
2. być mieszkańcem gminy Wąsosz.

Zainteresowane i uprawnione osoby składają następujące dokumenty:

-wniosek - POBIERZ
-zgodę na przetwarzanie danych osobowych - POBIERZ
-załącznik 1 (wypełnia rodzic/opiekun prawny w przypadku osoby niepełnoletniej) - POBIERZ
-załącznik 2 (wypełnia pełnoletni uczeń, którego dotyczy oświadczenie) - POBIERZ

 

Uwaga - w imieniu ucznia niepełnoletniego, wniosek składa rodzic/opiekun prawny, uczeń pełnoletni składa wniosek samodzielnie.
Dokumenty należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego Wąsosza w terminie:
16 września – w godzinach pracy urzędu,
19 września – w godzinach pracy urzędu.

Ważne! Z uwagi na bardzo ograniczone środki, o przyznaniu dofinansowania decydować będzie kolejność złożenia kompletnego wniosku /data i godzina/. Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane. Złożenie wniosku nie gwarantuje otrzymania wsparcia w ramach projektu!