Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej wskazująca zasady bezpiecznej eksploatacji maszyn i urządzeń podczas prac polowych, usytuowania stert i stogów, co powinno zaowocować mniejszą ilością pożarów oraz mniejszą liczbą nałożonych mandatów karnych za nieprzestrzeganie przepisów przeciwpożarowych w tym zakresie.

 

BEZPIECZEŃSTWO PODCZAS PRAC POLOWYCH

I. Podczas zbioru, transportu i składowania płodów rolnych należy:

1) stosować wskazania podane w instrukcjach obsługi przy eksploatacji maszyn rolniczych i innych z napędem,

2) stosować silniki elektryczne o odpowiednim do warunków pracy stopniu ochrony; minimalna odległość układu napędowego od stert, stogów i budynków o konstrukcji palnej powinna wynosić 5 m,

3) ustawiać silniki spalinowe na podłożu niepalnym, w odległości co najmniej 10 m od stert, stogów lub budynków o konstrukcji palnej,

4) zabezpieczać urządzenia wydechowe silników spalinowych przed wylotem iskier,

5) zapewnić możliwość ewakuacji ludzi i sprzętu,

6) przechowywać niezbędne materiały pędne, w ilości nieprzekraczającej dobowego zapotrzebowania, w zamkniętych nietłukących się naczyniach, w odległości co najmniej 10 metrów od punktu omłotowego i miejsc występowania palnych płodów rolnych,

7) wyposażyć miejsca omłotów, stertowania i kombajnowania w gaśnice oraz w razie potrzeby w sprzęt służący do wykonywania pasów ograniczających rozprzestrzenianie się pożaru,

8) palenie tytoniu przy obsłudze sprzętu, maszyn i pojazdów podczas zbiorów palnych płodów rolnych oraz ich transporcie nie jest dopuszczalne,

9) używanie otwartego ognia i palenie tytoniu w odległości mniejszej niż 10 m od punktu omłotowego i miejsc występowania palnych płodów rolnych nie jest dopuszczalne,

10) wielkość sterty lub stogu z palnymi produktami roślinnymi nie powinna przekraczać powierzchni 1.000 m2 lub kubatury 5.000 m3.

 

II. Przy ustawianiu stert, stogów i brogów należy zachować co najmniej następujące odległości:

-  od budynków wykonanych z materiałów palnych - 30 m,

-  od budynków wykonanych z materiałów niepalnych i o pokryciu co najmniej trudno zapalnym - 20 m,

-  od dróg publicznych i torów kolejowych - 30 m,

-  od dróg wewnętrznych i od granicy działki - 10 m,

-  od urządzeń i przewodów linii elektrycznych wysokiego napięcia - 30 m,

-  od lasów i terenów zadrzewionych - 100 m,

-  między stertami, stogami stanowiącymi odrębne strefy pożarowe - 30 m,

-  wokół stert i stogów należy wykonać i utrzymać powierzchnię o szerokości co najmniej 2 m w odległości 3 m od ich obrysu, pozbawioną materiałów palnych,

-  produkty roślinne należy składować w sposób uniemożliwiający ich samozapalenie.            

   W przypadku konieczności składowania produktów niedosuszonych należy okresowo sprawdzać ich temperaturę.

 

 

 

Oficer Prasowy

mł. bryg. mgr Marcin Klefas