logotyp wyborczy

W związku z zarządzonymi na 15 października 2023 r. wyborami do Sejmu RP i do Senatu RP, na podstawie art.37e. Kodeksu wyborczego, informujemy, że:

 

• wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
• oraz wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 60 lat,
mają prawo do bezpłatnego transportu do i z lokalu wyborczego, na zasadach określonych w tym przepisie.

Transport do lokalu i transport powrotny zapewnia gmina. Wyborcy, którego stan zdrowia nie pozwala na samodzielną podróż, może towarzyszyć opiekun.

Zamiar skorzystania z prawa do transportu do lokalu lub transportu powrotnego w/w wyborcy, mogą zgłosić w sekretariacie Urzędu Miejskiego Wąsosza w godzinach jego urzędowania najpóźniej do 2 października 2023 r.

Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie lub w formie elektronicznej. W zgłoszeniu podaje się:
• nazwisko i imię (imiona),
• numer ewidencyjny PESEL wyborcy oraz opiekuna, jeśli ma towarzyszyć wyborcy,
• oznaczenie miejsca zamieszkania, lub innego miejsca pobytu w dniu wyborów
• wskazanie, czy wyborca ma zamiar skorzystać z transportu powrotnego,
• numer telefonu lub adres poczty elektronicznej wyborcy, o ile posiada.

Wyborca, który zgłosił zamiar skorzystania z prawa transportu do lokalu, zostanie poinformowany o godzinie transportu do lokalu w dniu głosowania, najpóźniej do 12 października 2023 r.