Urząd Miejski Wąsosza informuje, że w wyborach do jednostek samorządu terytorialnego możliwe jest głosowanie przez pełnomocnika.

 

 

Przez pełnomocnika głosować mogą:

  1. Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub
  2. Wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat.

Pełnomocnikiem może być tylko osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania lub posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania, jeżeli przepisy szczególne dotyczące danych wyborów przewidują możliwość uzyskania takiego zaświadczenia.

Pełnomocnictwo można przyjąć tylko od jednej osoby. Wyjątkowo pełnomocnictwo można przyjąć od dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest wstępny, zstępny, małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika.

Wstępnym jest ojciec, matka, dziadek, babka itd.

Zstępnym jest syn, córka, wnuk, wnuczka itd.

Chęć głosowania przez pełnomocnika zgłasza się w Urzędzie Miejskim Wąsosza. Pracownikiem upoważnionym przez Burmistrza do sporządzenia aktów pełnomocnictwa jak też udzielania wszelkich informacji w tym zakresie jest Marcin Koziński, Tel. 65 5437850, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Do wniosku o udzielenie pełnomocnictwa załącza się:

1. kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania;

2) pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem, zawierającą jej nazwisko i imię (imiona) oraz adres zamieszkania, a także nazwisko i imię (imiona) osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania

Akt pełnomocnictwa sporządzany jest w miejscu zamieszkania osoby zamierzającej udzielić pełnomocnictwa.

Ostatecznym dniem, do którego należy złożyć wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa, jest dzień 12 października 2018 r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA