obrady RM Wąsosza

7 stycznia 2020 r. w Urzędzie Miejskim Wąsosza odbyła się XVII sesja Rady Miejskiej Wąsosza.

Sesja RM

07 stycznia (wtorek) 2020 r. o godz.10.00 odbędzie się XVII SESJA RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA

obrady RM Wąsosza

30 grudnia 2019 r. w Urzędzie Miejskim Wąsosza odbyła się XVI sesja Rady Miejskiej Wąsosza.

Sesję prowadził p. Wiesław Stolicki Przewodniczący Rady. W sesji uczestniczyli p. Paweł Niedźwiedź – Burmistrz Wąsosza , p. Jadwiga Rodzewicz skarbnik Gminy, p. Marcin Koziński sekretarz Gminy, p. Grzegorz Kordiak- Wicestarosta Górowski, 12 radnych , dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych gminy, 23 sołtysów wsi oraz publiczność.

Przewodniczący Rady otworzył sesję, stwierdził prawomocność obrad. Rada uchwaliła porządek obrad, przyjęła protokoły z XIV i XV sesji.

W dalszej części sesji p. Burmistrz przedstawił informację dotyczącą uruchomienia od 1 stycznia 2020r linii autobusowej relacji Chocieborowice -Wąsosz i z powrotem . Ponadto wyjaśnił przyjęty wniosek Gminy Wąsosz, Jemielno i Dobroszyce w sprawie dofinansowania gospodarki niskoemisyjnej tj. wymiany pieców węglowych gdzie przyznano łączne dofinansowanie w kwocie 9,6 mln zł natomiast sama gmina Wąsosz otrzyma kwotę 4,2 mln zł na ten cel gdzie mieszkańcy mogą ubiegać się o dofinansowanie na wymianę pieca węglowego do 15.000 zł natomiast zamontowanie pompy ciepła na dofinasowanie do 35.000 zł. Jednocześnie p. Burmistrz poinformował o trwających pracach rekultywacyjnych wysypiska we Wrzącej Śląskiej gdzie zakończenie przewidziano na koniec marca 2020r. Kolejne dofinansowanie dotyczy złożonego wniosku przez Zespół Placówek Kultury w Wąsoszu z przeznaczeniem na utworzenie małego kina w Wąsoszu tj. modernizacji sali w tej placówce. Na wiosnę 2020r. będzie prowadzony kolejny nabór na usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Wąsosz , gdzie właściciele nieruchomości nie będą z tego tytułu ponosić odpłatności za te czynności jedynie będą zobowiązani we własnym zakresie wykonać nowe pokrycie dachowe. Podpisane zostały umowy na dowozy dzieci do szkół przez firmę „Milla” z Leszna, na ubezpieczenie mienia , na zagospodarowanie odpadów, które będzie realizowała nasza spółka wodociągów i kanalizacji w Wąsoszu. Planowana jest zmiana organizacji ruchu przy pl. Wolności w Wąsoszu celem wprowadzenia płatnych stref parkowania pojazdów.

Następnie Rada Miejska Wąsosza przystąpiła do uchwalenia budżetu gminy Wąsosz na rok 2020 . W pierwszej kolejności podjęła uchwałę dotyczącą uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2032 , która jest obowiązkowa i stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. Później Rada uchwaliła budżet Gminy Wąsosz na 2020r. ustalając dochody na poziomie 37.149.479 zł natomiast wydatki budżetu w kwocie 37.102.173 zł. Przychody budżetu gminy kształtują się na poziomie 1.033.354 zł natomiast rozchody tj. spłata kredytów i pożyczek oraz obligacji komunalnych w kwocie 1.080.660 zł.

W dalszej części sesji Rada Miejska Wąsosza podjęła następujące uchwały:
- w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa- Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad OT we Wrocławiu tj. nieruchomości gminy Wąsosz położonej przy zbiegu ulic 1 maja i Rawickiej w Wąsoszu nr działki 55/1 o powierzchni 0,0418ha w związku z planowanym remontem drogi DK-36,
- w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa do celów zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców w gminie Wąsosz na rok szkolny 2019/2020,
- w sprawie zmiany budżetu gminy Wąsosz na 2019r.,
- w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/110/19 Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 29 listopada 2019r. dotyczącej diet oraz kosztów podróży dla radnych Rady Miejskiej Wąsosza ,
- w sprawie określenia wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019, a dotyczy to „Rekultywacji składowiska odpadów w m. Wrząca Śląska” z terminem realizacji do 31 marca 2020 roku.

K.SzSesja RM

XVI sesja Rady Miejskiej Wąsosza odbędzie się 30 grudnia (poniedziałek) 2019 r. o godz.10.00 w sali posiedzeń nr 30 Urzędu Miejskiego Wąsosza.