Sesja RM

30 czerwca 2022 r. o godz. 10.00. odbędzie się XLIII SESJA RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA w sali posiedzeń nr 30 Urzędu Miejskiego Wąsosza przy pl. Wolności 17.

zdjęcie sali sesyjnej

Dnia 31 maja 2022r. w Urzędzie Miejskim Wąsosza odbyła się  XLII sesja Rady Miejskiej Wąsosza.

Sesja RM

Obrady XLII SESJI RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA odbędą się 31 maja (wtorek) 2022 r. o godz. 10.00. w sali posiedzeń nr 30 Urzędu Miejskiego Wąsosza przy pl. Wolności 17.

zdjęcie sali sesyjnej

Dnia 21 kwietnia 2022 r. w Urzędzie Miejskim Wąsosza odbyła się XLI sesja Rady Miejskiej Wąsosza.

Sesję otworzył i  prowadził p. Dariusz Ptak Wiceprzewodniczący Rady. W sesji uczestniczyło : 13 radnych, p. Paweł Niedźwiedź -burmistrz Wąsosza, p. Marcin Koziński- sekretarz Gminy, p. Jadwiga Rodzewicz -skarbnik Gminy, p. Paweł Walkowiak – kierownik Referatu Rolnictwa i Gospodarki Gruntami UM , 17 sołtysów, dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy. Rada przyjęła protokół XL sesji odbytej 7 marca 2022r.
W kolejnym punkcie porządku Wiceprzewodniczący odczytał odpowiedź Burmistrza na interpelację radnej Agnieszki Smektały w sprawie naprawy pobocza drogi gminnej przy posesji nr 9 w Rudnej Małej, która została już wykonana. Następna odpowiedź Starostwa Powiatowego w Górze na interpelacje radnej Smektały i radnej Maślejak dotyczyła naprawy nawierzchni dróg powiatowych relacji Rudna Wielka – Wąsosz , Wąsosz- Płoski i relacji Kamień Górowski co zostało przewidziane do realizacji po zakończeniu okresu zimowego. Kolejna odpowiedź Burmistrza Wąsosza na złożone interpelacje radnego Skibniwskiego dotyczące uporządkowania ul. Zamkowej oraz dz. nr 427 /12 przy ul. Narutowicza określała już zrealizowane te zadania. Na tej sesji złożono nowe interpelacje i tak : Radny Władysław Biernacki złożył interpelację w sprawie zrobienia chodnika wzdłuż zjazdu przy blokach nr 10 i 11 przy ul. Polnej. Radna Czaja Renata złożyła interpelacje w sprawie zamontowania lamp na istniejących słupach pomiędzy ul. Rawicką Nr 15 i 17 od strony wejść do budynków , zamontowania lampy przy ul. Rawickiej 21 od strony ogródków działkowych oraz lampy przy garażach w okolicy sklepu przy ul. Nowej.
W dalszej części sesji zebrani wysłuchali obszernej informacji Burmistrza z jego działalności w okresie między sesjami tj. od 7 marca do 21 kwietnia 2022r..
W kolejnych punktach porządku obrad Rada podjęła następujące uchwały: - w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości wpisanej do rejestrów zabytków, - w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsosz na lata 2022-2032, - w sprawie zmiany budżetu Gminy Wąsosz na 2022r.
W punkcie wolnych głosów i wniosków głos zabrał radny Rapior Andrzej w celu pilnej interwencji dotyczącej katastrofalnego stanu dróg powiatowych na terenie gminy Wąsosz. Burmistrz zadeklarował zorganizować w najbliższym czasie spotkanie w przedmiotowej sprawie całej Rady Miejskiej Wąsosza z przedstawicielami Starostwa Powiatowego w Górze.
K.SZ.