Sesja Rady Miejskiej Wąsosza

Dnia 27 marca (wtorek ) 2018 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim Wąsosza odbędzie się XXXIX SESJA RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA

 

 

 

 

 

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
 3. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi.
 4. Informacja o pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 5. Rozpatrzenie projektu  uchwały  w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.
 6. Rozpatrzenie projektu  uchwały  w sprawie określenia zasad  zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej.
 7. Rozpatrzenie projektu  uchwały  w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2019.
 8. Rozpatrzenie projektu  uchwały  w sprawie przekazania środków finansowych na ”Fundusz Wsparcia Policji”
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podziału Gminy Wąsosz na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podziału Gminy Wąsosz na stałe obwody głosowania, ustalenie ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
 11. Rozpatrzenie projektu  uchwały  w sprawie programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wąsosz.
 12. Rozpatrzenie projektu  uchwały  w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Gminie Wąsosz.
 13. Rozpatrzenie projektu  uchwały  w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rawickiemu.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Naczelnikiem Urzędu Skarbowego w Głogowie a Gminą Wąsosz w sprawie przejęcia od Naczelnika Urzędu Skarbowego w Głogowie zadań z zakresu egzekucji administracyjnej należności pieniężnych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na okres 10 lat.
 16. Rozpatrzenie projektu  uchwały  w sprawie zmiany wieloletnie prognozy finansowej gminy Wąsosz na lata 2018-2032.
 17. Rozpatrzenie projektu  uchwały  w sprawie zmiany budżetu gminy Wąsosz na 2018r.
 18. Sprawozdania z działalności Komisji stałych za 2017r.
 19. Informacje i komunikaty  Przewodniczącego Rady.
 20. Wolne głosy i wnioski.
 21. Zamknięcie sesji.