Dnia 6 lutego 2018r w Urzędzie Miejskim Wąsosza odbyła się XXXVIII sesja Rady Miejskiej Wąsosza, która została zwołana na wniosek Burmistrza Wąsosza.

W sesji uczestniczyli :p. Zbigniew Stuczyk Burmistrz Wąsosza, p. Grzegorz Kordiak -Z-ca Burmistrza, p. Agnieszka Przybylska - skarbnik Gminy , p. Marcin Koziński- sekretarz, 14 radnych, kierownicy zakładów pracy oraz 22 sołtysów wsi.
Sesję otworzył i prowadził p. Jacek Chorostkowski- Przewodniczący Rady Miejskiej Wąsosza. Następnie Rada przyjęła porządek obrad i przystąpiła do procedowania nad przedłożonymi  projektami uchwał.

Pierwsza rozpatrywana uchwała  dotyczyła Publicznej Szkoły Podstawowej w Płoskach , a mianowicie zamiaru jej przekształcenia ze szkoły I-VIII z oddziałem przedszkolnym na szkołę o strukturze I-IV  z oddziałem przedszkolnym. Burmistrz wystąpił o przekształcenie ze względu na brak możliwości zapewnienia odpowiednich warunków do nauki dla uczniów 8-letniej szkoły podstawowej oraz punktu przedszkolnego i oddziału przedszkolnego. Możliwości techniczne budynku /kubatura budynku/ nie pozwalają bowiem na utworzenie wystarczającej liczby sal lekcyjnych, dla 10 oddziałów tj. punktu przedszkolnego; oddziału przedszkolnego oraz klas od I do VIII. Już w bieżącym roku szkolnym, aby zorganizować kl.VII konieczna stała się likwidacja pomieszczenia czytelni. Kolejną istotną przesłanką do podjęcia decyzji o przekształceniu PSP w Płoskach jest bardzo mała liczebność oddziałów, która od kilku lat jeszcze sukcesywnie spada. W następnych latach, uwzględniając prognozy demograficzne oraz uczniów uczęszczających do innych placówek oświatowych, nie przewiduje się poprawy tej sytuacji. Na ogólną liczbę dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu 109 uczniów do szkoły w Płoskach uczęszcza 78 natomiast 31 uczy się w innych szkołach. Od kilku lat koszty utrzymania wszystkich szkół z terenu gminy Wąsosz wzrastają, co wymusza konieczność racjonalizacji sieci szkolnej. Koszt utrzymania jednego ucznia w Szkole Podstawowej w Płoskach /960,89 zł średniomiesięcznie/ jest niemal 2 - krotnie wyższy od kosztu utrzymania ucznia w szkole w Wąsoszu /548,84 zł średniomiesięcznie/ W budynkach Publicznej Szkoły Podstawowej w Wąsoszu, dla uczniów kl.V-VIII, istnieje dogodna możliwość utworzenia dodatkowych oddziałów. Znajduje się tam bowiem wystarczająca ilość pomieszczeń do prowadzenia wszystkich zajęć objętych planowym programem nauczania oraz zajęć dodatkowych dla dzieci chętnych. Obiekt posiada dobrze wyposażoną bazę dydaktyczną, pracownię komputerową z dostępem do internetu oraz bibliotekę multimedialną. W bieżącym roku szkolnym zasoby lokalowe szkoły zostały wzbogacone o budynek zlikwidowanego gimnazjum. Szkoła dysponuje więc bardzo dobrą bazą lokalową oraz zapleczem sportowym /dwie sale sportowe/ i medycznym /gabinet higienistki szkolnej/. Szkoła w Płoskach natomiast nigdy nie funkcjonowała w wymiarze 8-klasowym, a jedynie w wymiarze IV-VIII lub I-VI.

Po dyskusji w tym temacie Rada Miejska Wąsosza  podjęła uchwałę w sprawie zamiaru przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Płoskach o strukturze organizacyjnej klasy I-VIII z oddziałem przedszkolnym w publiczną szkołę podstawową o strukturze organizacyjnej klasy I-IV z oddziałem przedszkolnym. Uczniom klas V - VIII zapewnia się możliwość kontynuowania nauki w Publicznej Szkole Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Wąsoszu.

Druga uchwała jaką  podjęła Rada dotyczyła zmiany w budżecie gminy Wąsosz na 2018r. Zmiany podyktowane były koniecznością zwiększenia środków finansowych :

- o  kwotę 12.500 zł na zakup kosiarki  do wykaszania poboczy dróg . Koszt zakupu stosownej kosiarki wyniesie 27.000 zł ,

- o  kwotę 5.000  zł  na zakup  lokalu mieszkalnego w Podmieściu  gdzie koszt zakupu nieruchomości wyniesie 45.000 zł

- o kwotę  80.000 zł na budowę  budynku  warsztatowo-magazynowego przy ul. Rzemieślniczej w celu należytej dbałości o mienie gminy, a mianowicie zabezpieczenie zakupionego sprzętu. Koszt budowy wyniesie 280.000zł.

Środki na w/w zmiany zostały przeniesione z wynagrodzeń pracowników Urzędu.
W związku z tymi zmianami wzrosła o 97.500 zł  kwota na zadania inwestycyjne w budżecie gminy do kwoty  6.609.000 zł .
W punkcie „wolne głosy i wnioski”  po raz kolejny dyskutowano w sprawie  ustalenia warunków zabudowy  na działce nr 230 w Rudnej Wielkiej.

KSz