Pierwsze w tym roku posiedzenie Rady Miejskiej Wąsosza odbyło się  dnia 25 stycznia 2018r. w Urzędzie Miejskim Wąsosza .

W sesji  uczestniczyli :p. Zbigniew Stuczyk Burmistrz Wąsosza, p. Grzegorz Kordiak -Z-ca Burmistrza, p. Agnieszka Przybylska - skarbnik Gminy , p. Marlena Grabarz – Członek Zarządu Powiatu Górowskiego, 14 radnych, kierownicy zakładów pracy, 27 sołtysów wsi oraz publiczność.

XXXVII sesję otworzył i prowadził p. Jacek Chorostkowski- Przewodniczący Rady Miejskiej Wąsosza.  Następnie Rada przyjęła porządek obrad  oraz protokoły z poprzednich sesji. Burmistrz Wąsosza przedstawił informację o swojej pracy w okresie międzysesyjnym. Następnie p. Paweł Walkowiak kierownik Referatu Rolnictwa i Gospodarki Gruntami UM omówił wydane Zarządzeniach Burmistrza  w  okresie od 29 grudnia 2017 do 25 stycznia 2018r. w zakresie gospodarki nieruchomościami. Ponadto p. Burmistrz  poinformował ,że w dniu 4 stycznia 2018r. miała być podpisana umowa przedwstępna dotycząca wykupu przez gminę budynku przychodni od spółki VISMED lecz w przeddzień jeden z udziałowców spółki  zgłosił inne propozycje do podpisanego wcześniej porozumienia w tej sprawie . W związku z tym Gmina  odstąpiła od rozmów  i całkowicie zrezygnowała z wykupu tej nieruchomości. P.Burmistrz poinformował również o prowadzonych działaniach w sprawie  utworzenia  w tym roku Liceum Ogólnokształcącego w Wąsoszu . Ma  to być  liceum niepubliczne  przynajmniej z jedną  klasą mundurową.

W dalszej  części sesji Rada Miejska Wąsosza przystąpiła do procedowania nad przedłożonymi  projektami uchwał.

Rada przyznała  z budżetu Gminy dotację  w wysokości 7.300 zł na prace konserwatorskie, restauratorskie roboty budowlane Rzymskokatolickiej

Parafii Podwyższenia Krzyża Św. w Korzeńsku przy zabytku kościoła filialnego p.w. Wniebowzięcia NMP w Ługach. Przyznana dotacja będzie przeznaczona na zabezpieczenie zabytku poprzez wykonanie właściwego odprowadzenia wód opadowych z dachu Kościoła.

Kolejna uchwała dotyczyła rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąsoszu. Po przedstawieniu stanowiska Komisji Rewizyjnej ,która badała zasadność zarzutów  podnoszonych przez skarżącą, Rada Miejska Wąsosza uznała skargę za częściowo zasadną.

W dalszej części sesji Rada podjęła uchwałę w sprawie zmiany budżetu Gminy Wąsosz na 2018r. Zmiany te polegały na : przeniesieniu środków z działu „Administracja publiczna” – dodatkowe wynagrodzenie roczne na zadanie inwestycyjne związane z przyznaniem dotacji dla obiektu zabytkowego, tj. kościoła w m. Ługi. Zwiększono również  plan wydatków w dziale „Rodzina” związanych ze zwrotem nienależnie pobranych dotacji. Przeniesiono też środki pomiędzy paragrafami na wydatki bieżące w dziale „Kultura fizyczna”.

Ostatnia uchwała Rady podjęta na tej sesji dotyczyła uchwalenia planów pracy Komisji Stałych na rok.2018.

W punkcie porządku obrad ”wolne głosy i wnioski” mieszkaniec Kątów Wrocławskich , który planuje budowę zakładu na działce położonej w pobliżu składowiska w Rudnej W. wystąpił do Rady o poparcie jego zamiarów w zakresie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki 230 w Rudnej W.  i sprawdzenie czy firma Chemeko-System zamierza powiększyć składowisko . P. Burmistrz  odczytał postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy w sprawie złożonego wniosku przez zainteresowanego  o stwierdzenie nieważności decyzji Burmistrza z 2013r  dotyczącej środowiskowych uwarunkowań  dla realizacji przez Chemeko- System  przedsięwzięcia budowy instalacji, biosuszenia, biostabilizacji i kompostowania odpadów na działce 117/3 . SKO  odmówiło wszczęcia postępowania  i stwierdzenia nieważności Burmistrza Wąsosza . Jednocześnie Burmistrz nadmienił ,że zainteresowany nie jest właścicielem działki w Rudnej, a jeżeli zamierza inwestować w gminie  Wąsosz zaproponował  zainteresowanemu sprzedaż działek gminnych  atrakcyjnych na budowę zakładu w  okolicach Wąsosza lub Wodnik.

 

KSz