Dnia 29 grudnia 2017r. w Urzędzie Miejskim Wąsosza odbyła się XXXVI sesja Rady Miejskiej Wąsosza.

W sesji uczestniczyli: p. Zbigniew Stuczyk Burmistrz Wąsosza, p. Grzegorz Kordiak -Z-ca Burmistrza, p. Agnieszka Przybylska - skarbnik Gminy , p. Marcin Koziński- sekretarz, 13 radnych, kierownicy zakładów pracy oraz 27 sołtysów wsi.

Sesję otworzył i prowadził p. Jacek Chorostkowski- Przewodniczący Rady Miejskiej Wąsosza.  Następnie Rada przyjęła porządek  obrad. W dalszej części  Burmistrz Wąsosza przedstawił informację o swojej pracy w okresie międzysesyjnym. Informację tą uzupełnił  p. Paweł Walkowiak kierownik Referatu Rolnictwa i Gospodarki Gruntami UM o wydane Zarządzenia  w zakresie sprzedaży mienia komunalnego. Ponadto p. Grzegorz Kordiak- Z-ca Burmistrza odczytał protokół z negocjacji Gminy z władzami VIS-MED w sprawie przeniesienia własności nieruchomości  w celu dalszego funkcjonowania przychodni. Po wielu spotkaniach zainteresowanych stron ustalono ,że Gmina  nie jest zainteresowana  wykupem udziałów  lecz nabędzie nieruchomość budynek dotychczasowej przychodni wraz ze sprzętem za kwotę ok. 1mln zł, w której wspólnik spółki zobowiązuje się prowadzić nadal świadczenia medyczne przynajmniej  przez okres 5 lat. Wynikiem tych negocjacji ma być podpisanie umowy pomiędzy zainteresowanymi co zapewni mieszkańcom dostęp do dalszej podstawowej opieki zdrowotnej.

W dalszej  części Rada Miejska Wąsosza przystąpiła do procedowania nad przedłożonymi  projektami uchwał.

W związku z obowiązkiem ustawowym Rada uchwaliła Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Wąsosz na 2018r. Program ten zawiera diagnozę problemów alkoholowych i narkomanii. Celem programu jest poprawa dostępności do leczenia odwykowego, wspieranie prawne rodzin przed przemocą w rodzinie, zapewnienie dzieciom i młodzieży dostępu do programów profilaktycznych, prowadzenie edukacji publicznej z zakresu uzależnień, wspieranie finansowe instytucji realizujących zadania z tego zakresu, wspieranie zatrudnienia socjalnego. W programie tym określono też zasady finansowania gminnego programu który zaplanowano na 2018r w wysokości 139.100 zł  oraz wynagradzania członków komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Za udział w posiedzeniu komisji członkowie otrzymywać będą 129 zł natomiast przewodniczący Komisji 270 zł.

Kolejna uchwała dotyczyła ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu nieruchomości w wyniku podziału nieruchomości. W związku ze zwiększającą się liczbą wniosków o podział nieruchomości w celu wydzielenia terenów pod nową zabudowę, w rezultacie wzrostem ich wartości postanowiono zwiększyć dotychczasową stawkę  tej opłaty z 20 % do wysokości 30 %.

W dalszej części sesji Rada zmieniła uchwałę dotyczącą zasad udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Zmiana ta  polegała na zwiększeniu wysokości dotychczasowej dotacji z 50 % do 80 % nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku. Ponadto rozszerzono zakres prac objętych dotychczasowym dofinansowaniem. Dbałość o zabytki leży w interesie gminy, a dotacje z budżetu samorządu stwarzają możliwość poprawy obecnego stanu zabytków.

Na zakończenie Rada podjęła uchwałę w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Wąsosz na lata 2017-2030 oraz uchwałę w sprawie  zmiany budżetu Gminy Wąsosz na 2017r. Zmiany te polegały na zbilansowaniu dochodów i wydatków 2017r. Zwiększono dochody bieżące na łączną kwotę 415 483 zł , zmniejszono dochody majątkowe na łączną kwotę -1 133 710, zł,  zwiększono wydatki bieżące na kwotę 463 763, zł oraz zmniejszono wydatki majątkowe na łączną kwotę -1 181 990, zł w wyniku czego powstała nadwyżka w kwocie 319 164,79 zł. która będzie wykorzystana w 2018r.

KSz