Sesja Rady Miejskiej Wąsosza

Dnia 12 grudnia 2017r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim odbędzie się XXXV SESJA RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA.

 

 

 

 

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi .
4. Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami.
5. Uchwalenie budżetu gminy Wąsosz na 2018r.
a) odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Burmistrza,
b) odczytanie opinii Komisji Budżetu, Inwestycji i Mienia Komunalnego,
c) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu,
d) dyskusja,
e) głosowanie nad projektami uchwał
6. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXIII/241/17 RM Wąsosza z dnia 24 października 2017r w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na sfinansowanie zadania pn."Budowa Kanalizacji sanitarnej w Wąsoszu -etap V"
7. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr XXXIV/246/17 RM Wąsosza z dnia 10 listopada 2017r. w sprawie opłaty targowej.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Wąsosz na 2017r.
9. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady.
10. Wolne głosy i wnioski.
11. Zamknięcie sesji.