Dnia 10 listopada 2017r w Urzędzie Miejskim Wąsosza odbyła się XXXIV sesja Rady Miejskiej Wąsosza.

W sesji uczestniczyli: p. Zbigniew Stuczyk Burmistrz Wąsosza, p. Grzegorz Kordiak -Z-ca Burmistrza, p. Agnieszka Przybylska - skarbnik Gminy , p. Marcin Koziński- sekretarz Gminy , 12 radnych, kierownicy zakładów pracy oraz 25 sołtysów wsi.

Sesję otworzył i prowadził Pan Jacek Chorostkowski- Przewodniczący Rady Miejskiej Wąsosza. Na początku sesji został odegrany hymn państwowy w przeddzień Narodowego Święta Niepodległości. Później głos zabrał p. Grzegorz Kordiak Z-ca Burmistrza, który przywołał historię odzyskania niepodległości przez Polskę oraz podkreślił znaczenie patriotyzmu.

Następnie Rada przyjęła porządek obrad oraz protokół z poprzedniej sesji. Potem p. Burmistrz Wąsosza przedstawił informację o swojej pracy w okresie międzysesyjnym, w której omówił m.in. spotkanie z mieszkańcami Wąsosza w sprawie protestu dotyczącego budowy kurnika wraz z 6 zbiornikami zbożowymi. Ponadto p. Burmistrz omówił spotkania zespołu negocjacyjnego gminy z przedstawicielami spółki NZOZ „VIS-MED.” w sprawie ewentualnego przejęcia spółki przez gminę celem zapewnienia mieszkańcom podstawowej opieki zdrowotnej. Uzupełniając ten temat p. Paweł Walkowiak -kierownik Referatu Rolnictwa i Gospodarki Gruntami, który przybliżył zasady dotyczące przejęcia spółki . Warunkiem do podjęcia działań gminy w tej sprawie jest przedłożenie stosownych uchwał zgromadzenia wspólników spółki VIS-MED.”

W dalszej części sesji radni wysłuchali informacji p. Grzegorza Kordiaka -Z-cy Burmistrza o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie Wąsosz za rok szkolny 2016/2017

Informację z wykonania budżetu Gminy Wąsosz za I półrocze 2017r. przedstawiła p. Agnieszka Przybylska – skarbnik Gminy, natomiast Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu pozytywnie oceniła to wykonanie.

Na tej sesji rada przyjęła sześć uchwał, z których trzy uchwały dotyczyły uchwalenia stawek podatków i opłat lokalnych na rok 2018. Podatek rolny na 2018r. został uchwalony w takiej samej wysokości jak w 2017r. i wyniesie 52.40 zł za 1 q żyta gdzie podstawą do naliczenia podatku od 1 ha gruntu jest wartość 2,5 q żyta. W związku z tym rolnicy zapłacą ten podatek po 131 zł za 1 ha . Podatek od nieruchomości na 2018r. wzrośnie w stosunku do roku 2017 następująco :

- od budynków mieszkalnych o jeden grosz i wyniesie 0,75 zł za 1m2 powierzchni,

- od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - o 50 groszy i wyniesie 23 zł za 1m2 ,

- od budynków związanych z udzielaniem świadczeń leczniczych – o 9 groszy i wyniesie 4,70 zł za 1m2

- od pozostałych budynków wzrośnie o 10 groszy i wyniesie 7,50 zł za 1m2.

- od gruntów związanych z działalnością gospodarczą o 5 groszy i wyniesie 0,90 zł za 1m2.

Rada postanowiła wprowadzić w 2018r. opłatę targową dzienną w wysokości 5 zł za zajęcie 1m2 powierzchni handlowej natomiast 20 zł za zajęcie jednego stanowiska na placu targowym w Wąsoszu. W związku z tym ,że dotychczasowe zasady korzystania z targowiska nie sprawdziły się zasadne było wprowadzenie opłaty targowej.

Podatek od środków transportowych na 2018r. nie był uchwalany ponieważ pozostał w dotychczasowych wysokościach.

Kolejna podjęta uchwała dotyczyła przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w

obrębie miejscowości Gola Wąsoska dla działek o numerach 241, 242, 243/2, którego celem było określenie przeznaczenia oraz sposobu zagospodarowania i zabudowy terenu. W związku ze złożonym protestem mieszkańców dla tych działek proponuje się ustalenie zabudowy o charakterze mieszkaniowym oraz zabudowy mieszkaniowo – usługowej, nie dopuszczając do lokalizacji obiektów i urządzeń usługowych mogących pogorszyć stan środowiska i stwarzających uciążliwości dla mieszkańców terenu objętego miejscowym planem i mieszkańców terenów przyległych.

W dalszej części sesji Rada uchwaliła Program Współpracy Gminy Wąsosz na rok 2018 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Gmina finansuje realizację tego program i na 2018 rok Rada przeznaczyła kwotę 10.000 zł.

Ostatnia uchwała podjęta na tej sesji dotyczyła zmiany budżetu Gminy Wąsosz na 2017r. Zmiany te polegały na zwiększeniu dochodów i wydatków:

  • z tytułu dotacji otrzymanej od Wojewody Dolnośląskiego w kwocie 6.700 zł przeznaczonej na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej, oraz z tytułu wpływów z opłat pobieranych przez placówki oświatowe.
  • z tytułu dotacji przekazanej w kwocie 23.413 zł z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów oraz z tytułu korekty dotacji celowej w wysokości 1.934 zł na realizację rządowego programu „Wyprawka szkolna”
  • z tytułu dodatkowej dotacji w kwocie 300 zł na zakup urny wyborczej.

Zmiany budżetu dotyczyły również zmniejszeń dochodów i wydatków, które obejmują zmniejszenia z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na opłacenie

składki na ubezpieczenie zdrowotne, za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w IV kwartale oraz dotacji przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych ,

  • z tytułu dotacji celowych przeznaczonych na wydatki inwestycyjne.

Ponadto zwiększono dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie bieżącego utrzymania urządzeń melioracji wodnych będących własnością gminy w kwocie 11.544 zł.

Jednocześnie zmniejszono wydatki inwestycyjne o kwotę 800.000 zł związane z budową kanalizacji sanitarnej w Wąsoszu oraz z zadania pn. „Renowacja pałacu w m. Wrząca Śląska” kwotę 100.000 zł i przeniesiono środki na pokrycie wydatków bieżących w oświacie związanych z utrzymaniem szkół, a mianowicie szkoły w Czarnoborsku. Przeniesiono wydatki w oświacie na wniosek dyrektorów placówek w celu zabezpieczenia prawidłowości realizowanych wydatków.

 

KSz