Sesja Rady Miejskiej Wąsosza

Dnia 10 sierpnia 2017r o godz.10.00 w Urzędzie Miejskim Wąsosza odbędzie się XXXI SESJA RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA.

 

 

 

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi na nie.
4. Informacja o pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na „ Fundusz Wsparcia Policji”.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz przyznawania zwolnień z obowiązku realizacji zajęć nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach, oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art.42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXIX/200/17 RM Wąsosza z dnia 18 maja 2017r w sprawie utworzenia Centrum Usług Wspólnych Gminy Wąsosz” oraz nadania jej statutu.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustanowienia szczegółowych warunków i trybu przyznawania nagrody Burmistrza Wąsosza za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w tym kultury ludowej.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Wąsosz na lata 2017-2030.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Wąsosz na 2017r.
13. Informacje Przewodniczącego Rady.
14. Wolne głosy i wnioski.
15. Zamknięcie sesji.