Dnia 19 czerwca 2017r. w Urzędzie Miejskim Wąsosza odbyła się XXX sesja Rady Miejskiej Wąsosza.

W sesji uczestniczyli:  p. Marlena Grabarz i p. Jan Kulczycki - radni powiatowi, Zbigniew Stuczy k- Burmistrz Wąsosza, p. Grzegorz Kordiak - Zastępca Burmistrza , p. Agnieszka Przybylska - skarbnik Gminy , p. Marcin Koziński - sekretarz Gminy ,14 radnych, kierownicy zakładów pracy oraz 25 sołtysów wsi.

Na wstępie radni przyjęli protokół z XXIX sesji  Rady Miejskiej, a później Burmistrz przedstawił  informację ze swojej pracy w okresie między sesjami. Następnie rada przystąpiła do procedowania nad przedłożonymi projektami uchwał.         

W pierwszej kolejności  Rada Miejska Wąsosza podjęła dwie uchwały w sprawie dostosowania opisu granic okręgów  i obwodów wyborczych do stanu faktycznego ze względu na zmianę nazwy ulicy w Wąsoszu . W związku z tym w okręgu głosowania nr 7 w mieście Wąsosz i w obwodzie głosowania nr 2 dokonano zmiany z ulicy„ Świerczewskiego” na ulicę  „Św. Jana Pawła II”.

Następna  podjęta uchwała dotyczyła przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2017-2020.  Przyjęty program określa zadania w zakresie przeciwdziałania niekorzystnym zjawiskom społecznym dezorganizującym życie rodziny. Celem realizacji programu jest wzmocnienie trwałości rodziny poprzez stworzenie jednolitego i profesjonalnego systemu pomocy dla rodzin z terenu gminy Wąsosz. Szczególnie istotne jest włączenie wszystkich podmiotów działających w środowisku lokalnym, wspomagających i wspierających dziecko i rodzinę.

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz punktów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wąsosz jest kolejnym etapem dokonywania zmian wynikających z likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Pobielu. Od 1 września 2017r. będzie funkcjonowała następująca sieć :

- Przedszkole Samorządowe  w Wąsoszu
- Oddział przedszkolny w Publicznej Szkole Podstawowej w : Wąsoszu, Płoskach i Czarnoborsku,
- Punkt przedszkolny w Publicznej Szkole Podstawowej  w Płoskach i w Czarnoborsku.

W dalszej części  sesji podjęto Uchwały : o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wąsosz dla terenu położonego w miejscowości Pobiel oraz o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w Pobielu  dotyczyły złożonego wniosku PBK Kaczmerek o umożliwienie realizacji inwestycji polegającej na budowie osiedla domów jednorodzinnych dla pracowników przedsiębiorstwa na terenie stanowiącym jego własność, położonym w granicach m. Pobiel. Teren ten obejmuje w części obszar po byłej eksploatacji piasku i żwiru, w pozostałej części grunty rolne. Dotychczas obowiązujące studium określało nieaktualny kierunek zmian w zagospodarowaniu terenu dawnego wyrobiska na powierzchniową eksploatację dlatego przyjęcie tych uchwał było uzasadnione.

Kolejne przyjęte dwie uchwały w sprawie  przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  oraz przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wsi Rudna Wielka części działki 228/2 dotyczyły Zakładu Zagospodarowania Odpadów Chemeko-System , który planuje przebudowę i zmianę trasy gazociągu wysokiego ciśnienia co umożliwi poszerzenie strefy inwestycyjnej składowiska odpadów.

Następne  cztery uchwały  podyktowane były  likwidacją sołectwa Ostrawa , a dotyczyły uporządkowania stanu faktycznego w systemie prawnym gminy Wąsosz poprzez usunięcie sołectwa Ostrawa ze statutu gminy, statutu sołectw oraz uchwały w sprawie poboru podatków przez sołtysów wsi.  Wszędzie tam, gdzie wymienione było sołectwo Ostrawa uległo to wykreśleniu .

Na zakończenie procedowania  rada dokonała zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Wąsosz na lata 2017-2030 oraz zmiany budżetu gminy Wąsosz na 2017r. Zmiany  podyktowane były zwiększeniem dochodów  budżetu z tytułu dotacji celowej  z budżetu Województwa Dolnośląskiego na zadanie rekultywacyjne  II etapu drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Ługi w kwocie 174.300 zł . Ponadto zwiększono dochody z tytułu wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności   w kwocie 39.128 zł. Zwiększono dochody  w oświacie z tytułu wpływu z opłat za wydawanie duplikatów świadectw, oraz wpływów z usług – łączna kwota to 5.623 zł, W Pomocy społecznej zwiększono dochody z tytułu dotacji otrzymanej z budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych w kwocie 15.000 zł .

W gospodarce komunalnej i ochronie środowiska  zwiększono dochody z tytułu wpływów z rozliczeń za energię  elektryczną z lat ubiegłych o kwotę 11.101 zł.

Jednocześnie zwiększono wydatki na  modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Ługi , Ostrawa  oraz wprowadzono  nowe zadanie inwestycyjne modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Cieszkowice  w łącznej kwocie 155.015 zł.

Zwiększono wydatki  na: drogi publiczne gminne z tytułu zakupu usług remontowych, w Pomocy społecznej  z tytułu wypłacanych świadczeń społecznych 15.000 zł ,w Gospodarce komunalnej i ochronie środowiska z tytułu wniesienia wkładów do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Wąsoszu w kwocie 37.000 zł.

Ponadto przeniesiono  środki  w kwocie 40.000 zł  z budowy chodników w m. Rudna W. na wydatki inwestycyjne w drogach publicznych gminnych- 10.000 zł  oraz na wydatki dotyczące zakupu samochodu ratowniczo -gaśniczego na potrzeby OSP Wąsosz w kwocie 30.000 zł.

Przeniesiono środki pomiędzy paragrafami wydatków bieżących w Urzędzie , Ośrodku Pomocy Społecznej, Oświacie w celu zabezpieczenia prawidłowości realizowanych wydatków. Zwiększono dochody i wydatki w planie wydzielonego rachunku dochodów placówek oświatowych zgodnie z wnioskami dyrektorów szkół.

 

KSz