Sesja Rady Miejskiej Wąsosza

Dnia 19 czerwca (poniedziałek) 2017 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim Wąsosza odbędzie się XXX SESJA RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA .

 

 

 

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi na nie.
4. Informacja o pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie dostosowania opisu granic okręgów i obwodów wyborczych do stanu faktycznego w Wąsoszu.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2017-2020.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia sieci przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz punktów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Wąsosz.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wąsosz dla terenu położonego w miejscowości Pobiel.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w m. Pobiel.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wąsosz w zakresie obszaru położonego w miejscowości Rudna Wielka .
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wsi Rudna Wielka.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/198/17 RM Wąsosza z dnia 18 maja 2017r w sprawie połączenia sołectw Lubiel i Ostrawa.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały NR XXXXIII/223/98 RM Wąsosza z dnia 7 listopada 1997 w sprawie statutu sołectw.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/95/16 RM Wąsosza z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości , podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XV/99/16 RM Wąsosza z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wąsosz
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Wąsosz na lata 2017-2030.
17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Wąsosz na 2017r.
18. Informacje Przewodniczącego Rady.
19. Wolne głosy i wnioski.
20. Zamknięcie sesji.