Dnia 18 maja 2017r. w Urzędzie Miejskim Wąsosza odbyła się XXIX sesja Rady Miejskiej Wąsosza.

W sesji uczestniczyli: p. Marlena Grabarz, p. Zbigniew Stuczyk –Burmistrz Wąsosza, p.Grzegorz Kordiak- Zastępca Burmistrza, p. Agnieszka Przybylska - skarbnik Gminy ,p. Marcin Koziński – sekretarz Gminy, 13 radnych, dyrektorzy i kierownicy zakładów pracy oraz 24 sołtysów wsi.

Na początku obrad radni przyjęli protokół z XXVIII sesji, zgłosili interpelacje i zapytania., następnie Burmistrz przedstawił informację ze swojej pracy w okresie międzysesyjnym. Najważniejszym  tematem na  tej sesji było rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za rok 2016. Po przedstawieniu  tych sprawozdań i wykonania budżetu za 2016r  , Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu  o przedłożonym sprawozdaniu oraz o wniosku komisji Rewizyjnej. Następnie Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej odczytała w całości wniosek  w sprawie absolutorium. Głosowanie  było zwieńczeniem procedury absolutoryjnej . Radni jednomyślnie udzielili Burmistrzowi Wąsosza p. Zbigniewowi Stuczykowi absolutorium za wykonanie budżetu Gminy za 2016 rok. Na zakończenie Burmistrz podziękował radzie za udzielone absolutorium, podziękował również p. Skarbnik Gminy za przygotowane sprawozdania. Ponadto podziękował tym wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji zadań w 2016r , a więc : radnym, Zastępcy Burmistrza , Sekretarzowi Gminy, pracownikom Urzędu, sołtysom oraz kierownikom jednostek organizacyjnych.

Następnym punktem porządku obrad sesji było podjęcie uchwały  w sprawie połączenia sołectw Lubiel i Ostrawa. Z propozycją połączenia wystąpił Burmistrz ze względu na to, że miejscowość Ostrawa liczy tylko 12 mieszkańców. Biorąc pod uwagę też to, że Sołectwo Ostrawa graniczy najbliżej  z sołectwem Lubiel, połączone jest drogą powiatową oraz szeregiem dróg śródpolnych zasadne było połączenie tych sołectw w jedno sołectwo Lubiel . Propozycja ta była wcześniej skonsultowana z mieszkańcami tych miejscowości, którzy wyrazili aprobatę dla planowanego połączenia sołectw.

Następną uchwałą podjętą przez Radę była zmiana nazwy ulicy " Świerczewskiego" na ulicę "Św. Jana Pawła II" w Wąsoszu. Sejm ustawą dnia 1 kwietnia 2016r.  zobowiązał samorządy do zmiany nazw budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, w tym dróg, ulic, mostów i placów, upamiętniające osoby, organizacje, wydarzenia lub daty symbolizujące komunizm lub inny ustrój totalitarny . W Wąsoszu była to ul. Świerczewskiego. W związku z tym przeprowadzono w dniu 27 kwietnia 2017r konsultacje społeczne gdzie mieszkańcy sami zgłaszali propozycje dotyczące nowej nazwy. W głosowaniu zdecydowana większość mieszkańców postanowiła, żeby dotychczasowa ul. Świerczewskiego biegnąca od placu Wolności do mostu rz. Orla nazywała się ul „Św. Jana Pawła II”.

Kolejna uchwała  Rady dotyczyła utworzenia z dniem 1 września 2017 roku  samorządowej jednostki organizacyjnej "Centrum Usług Wspólnych Gminy Wąsosz”. Jednostkami obsługiwanymi przez Centrum będą: Publiczna Szkoła Podstawowa  w Wąsoszu i w Płoskach, oraz Przedszkole Samorządowe w Wąsoszu. Centrum wykonywać będzie zadania w zakresie: obsługi kadrowo-płacowej, rachunkowości i sprawozdawczości, administracyjno-organizacyjnym, organizowania zaopatrzenia - przygotowanie i przeprowadzanie postępowań w sprawie udzielenia zamówienia publicznego. Centrum będzie mieściło się w budynku Gimnazjum przy ul. Zacisze nr 10.

Zmiana uchwały nr VII/47/11 Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 25 maja 2011r. w sprawie zasad przyznawania stypendium dla uczniów w gminie Wąsosz podyktowana została ze względu na zmianę kryteriów, na podstawie których przyznawane są stypendia. Jest to konsekwencja reformy systemu oświaty, polegająca m.in. na likwidacji egzaminu kl. VI szkoły podstawowej oraz braku naboru do kl.I gimnazjum.

Kolejną uchwałą Rada wyraziła zgodę na odstąpienie od  przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na okres 10 lat, części nieruchomości dz. 224 o pow. 42m2 położonej w obrębie Wąsosza. Jest to działka zabudowana budynkiem który jest własnością osoby prowadzącej działalność gospodarczą.

Uchwała Rady w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wąsosz na lata 2017 -2030 podyktowana była bieżącymi zmianami budżetu które dotyczyły : Zwiększenia  dochodów w dziale – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska. Przeniesiono dochody z tytułu odszkodowań w kwocie 9.747 zł wynikających z umów pomiędzy działami: z Urzędów gmin na Drogi publiczne gminne. Zwiększono wydatki inwestycyjne o kwotę 85.000 zł na zadanie „ Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Ostrawa”. Przeniesiono środki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki rzeczowe w działach Rolnictwo i łowiectwo, Oświata i wychowanie, Pomoc społeczna, Edukacyjna opieka wychowawcza.

Ostatnia uchwała podjęta przez Radę  dotyczyła  utrzymania w mocy uchwały Zebrania Wiejskiego Sołectwa Wodniki z dnia 8 maja 2017r w sprawie wyrażenia sprzeciwu dla budowy wieży telefonii komórkowej we wsi Wodniki na działce Nr 176 obręb Wodniki. Uchwała zebrania wiejskiego poprzedzona była  protestem mieszkańców podpisanym przez większość mieszkańców wsi ze względu na bliską odległość planowanej wieży od zabudowań.

 

KSz