Sesja Rady Miejskiej Wąsosza

Dnia 18 maja (czwartek) 2017 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim Wąsosza odbędzie się XXIX SESJA RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA .

 

 

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi na nie.
4. Informacja o pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Wąsosz za 2016 rok i udzielenie absolutorium Burmistrzowi.
a) przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Wąsosz i sprawozdania finansowego za 2016r.,
b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej ,
c) przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej,
d) dyskusja,
e) podjęcie uchwał.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie połączenia sołectw Lubiel i Ostrawa.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy ul. „Świerczewskiego” na ulicę „Św. Jana Pawła II” w Wąsoszu.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej „Centrum Usług Wspólnych Gminy Wąsosz” oraz nadania jej statutu.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/47/11 z dnia 25 maja 2011r. dotyczącej zasad przyznawania stypendium dla uczniów w gminie Wąsosz.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy, na okres 10 lat.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Wąsosz na lata 2017-2030.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Wąsosz na 2017r.
13. Stanowisko Rady w sprawie uchwały zebrania wiejskiego sołectwa Wodniki dotyczącej wyrażenia sprzeciwu dla budowy wieży telefonii komórkowej
14. Informacje Przewodniczącego Rady.
15. Wolne głosy i wnioski.
16. Zamknięcie sesji.