Dnia 28 kwietnia 2017r. w Urzędzie Miejskim Wąsosza odbyła się XXVIII sesja Rady Miejskiej Wąsosza.

W sesji uczestniczyli: p. Zbigniew Stuczyk- Burmistrz Wąsosza, p. Grzegorz Kordiak _ Zastępca Burmistrza , p. Agnieszka Przybylska- skarbnik Gminy , p. Marcin Koziński- sekretarz Gminy, 13 radnych, kierownicy zakładów pracy oraz 24 sołtysów wsi.

Na wstępie radni zgłosili interpelacje, a później Burmistrz przedstawił  informację ze swojej pracy w okresie między sesjami. W kolejnym punkcie porządku obrad Rada Miejska Wąsosza dokonała zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Wąsosz na lata 2017-2030 oraz dokonała zmiany budżetu gminy Wąsosz na 2017r. Zmiany budżetu podyktowane były zwiększeniem dochodów i wydatków w Urzędzie z tytułu wpływu z odszkodowań od Towarzystwa UNIQA za uszkodzone drogi oraz projektu realizowanego na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (Fundusze Europejskie- Powiatowy Urząd Pracy)  Zmieniono dochody z tytułu dotacji  od Wojewody Dolnośląskiego przeznaczonej na  zadania w zakresie wychowania przedszkolnego. Zwiększono dochody i wydatki z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w OPS. Zwiększono dochody i wydatki z tytułu dofinansowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu  na usuwanie wyrobów zawierających azbest z m. Wąsosza i  wsi Pobiel. Przeniesiono środki  w wysokości 50.000 zł z budowy bazy turystycznej Kowalewo na usługi remontowe świetlic wiejskich.  Wprowadzono  wolne środki z 2016r w kwocie 335 495,21 zł z przeznaczeniem na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla potrzeb OSP Wąsosz wraz z wyposażeniem – 120 000 zł , modernizację świetlic wiejskich – 30 000 zł , ubezpieczenia majątkowe , zakup usług związanych z pobytem dzieci z terenu gminy Wąsosz w przedszkolach poza gminą,  wynagrodzenia osobowe i pochodne od nich,  wykonanie dokumentacji technicznej do celów budowy hydrantów p/poż w Przedszkolu Samorządowym w Wąsoszu oraz zakupu usług remontowych przy świetlicach wiejskich.

KSz