Sesja Rady Miejskiej Wąsosza

Dnia 16 grudnia 2016r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim Wąsosza odbędzie się XXIV SESJA RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA.

 

 

 

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji .
 3. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi na nie.
 4. Informacja z działalności Burmistrza w okresie między sesjami.
 5. Uchwalenie budżetu gminy Wąsosz na 2017r:
  a) odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Burmistrza,
  b) odczytanie opinii Komisji Budżetu, Inwestycji i Mienia Komunalnego,
  c) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu,
  d) dyskusja,
  e) głosowanie nad projektami uchwał.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej im. J.Brzechwy w Pobielu o strukturze organizacyjnej: punkt przedszkolny, oddział przedszkolny, klasy I-III.
 7. Rozpatrzenie skargi na działalność kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąsoszu.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta i gminy Wąsosz.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Wąsosz na lata 2016-2030.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Wąsosz na 2016r.
 11. Informacje  i komunikaty Przewodniczącego .
 12. Wolne głosy i wnioski.
 13. Zamknięcie.