Hymnem państwowym z okazji Narodowego Święta Niepodległości rozpoczęła się XXIII sesja Rady Miejskiej Wąsosza, która odbyła się w dniu 10 listopada 2016r w Urzędzie Miejskim Wąsosza.

Z tej okazji p. Marcin Koziński – sekretarz gminy przedstawił referat dotyczący odzyskania niepodległości Polski.

W sesji uczestniczyli: p. Zbigniew Stuczyk Burmistrz Wąsosza, p. Grzegorz Kordiak- Z-ca Burmistrza , p. Jadwiga Rodzewicz- skarbnik Gminy , 13 radnych, kierownicy zakładów pracy, dyrektorzy szkół , oraz 29 sołtysów wsi w tym po raz pierwszy nowo wybrany sołtys wsi Pobiel p.Elwira Plichta.

Pan Jacek Chorostkowski- Przewodniczący Rady Miejskiej Wąsosza prowadził obrady sesji. Po przyjęciu porządku obrad oraz przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji Rada wysłuchała informacji Burmistrza z działalności między sesjami.

Zasadniczym tematem obrad sesji było uchwalenie stawek podatków i opłat lokalnych w gminie Wąsosz na 2017r. Burmistrz zawnioskował do rady o uchwalenie jedynie stawek podatku rolnego , stawek podatku od nieruchomości Wnioskował natomiast o pozostawienie w dotychczasowych wysokościach podatku od środków transportowych, a podatku od posiadania psów wcale nie wprowadzać na terenie gminy. Rada przyjęła propozycje Burmistrza uchwalając na 2017r niższy podatek rolny w wysokości 131 zł od 1 ha ponieważ w 2016r wynosi on 138,25 zł. W uchwale dotyczącej stawek podatku od nieruchomości wprowadzono stawki : od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej od 1m2 - 0,85 zł a dotychczasowa stawka wynosiła 0,89 zł, pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami płynącymi jezior i zbiorników od 1ha powierzchni 4,54 zł, a dotychczasowa stawka to 4,58 zł, od pozostałych gruntów w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego od 1m2 powierzchni 2,98 zł, a dotychczasowa stawka to 3 zł. Ustalono podatek od budynków mieszkalnych od powierzchni użytkowej w takiej samej stawce jak dotychczas czyli 0,74 zł od 1m 2, od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej również w dotychczasowej stawce czyli 22,50 zł od 1m2 powierzchni, zajętych na prowadzenie działalności w zakresie obrotu materiałem siewnym od 1m2 powierzchni 10,59 zł, a dotychczasowa stawka to 10,68 ha, od budynków związanych z udzieleniem świadczeń zdrowotnych zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń w wysokości 4,61 zł od 1m2 powierzchni użytkowej, a dotychczasowa stawka to 4,65 zł, podatek od nieruchomości od pozostałych budynków od 1m2 powierzchni 7,40 zł, a dotychczasowa stawka to 7 zł .
Kolejna uchwała podjęta przez radę dotyczyła zmiany uchwały w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso. Zmiana ta wynikała ze względu na zmianę sołtysa wsi Pobiel.
Rada dokonała również zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Wąsosz na lata 2016-2030 oraz zmiany budżetu gminy Wąsosz na 2016r ze względu na zmniejszenie dochodów i wydatków z tytułu dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zmiany struktury dochodów realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąsoszu. Zmiana budżetu dotyczyła też zwiększenia dochodów z: wpływów z różnych opłat w turystyce, odsetek od nieterminowych wpłat czynszu dzierżawnego, odsetek od środków na rachunku bankowym, podatku leśnego opłacanego przez osoby prawne, odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, podatku od spadków i darowizn, kosztów upomnienia za nieterminowe wpłaty podatków, wpłat za pobyty dzieci będących mieszkańcami innych gmin, a uczęszczających do przedszkola i punktów przedszkolnych na terenie Gminny Wąsosz, wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska. Ponadto zmniejszono dochody z tytułu dotacji na zadanie inwestycyjne w zakresie oświetlenia ulicznego, przeniesiono środki pomiędzy paragrafami i rozdziałami w oświacie i wychowaniu, przeniesiono środki z zadania inwestycyjnego pn. „Przydomowe oczyszczalnie ścieków” na nowe zadanie pn. „ Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudna Wlk.”, przeniesiono środki z gospodarki gruntami i nieruchomościami, urzędów gmin, obsługi długu oraz ochronie przyrody na zadanie inwestycyjne w ochotniczych strażach pożarnych, przeniesiono środki z pomocy społecznej na wydatki majątkowe w kulturze fizycznej.
Na zakończenie obrad Przewodniczący Rady przedstawił informacje Wojewody Dolnośląskiego i Naczelnika Urzędu Skarbowego w Górze ze złożonych oświadczeń majątkowych przez radnych i zobowiązanych urzędników.

KSz