Sesja Rady Miejskiej Wąsosza

Dnia 10 listopada 2016r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim Wąsosza odbędzie się XXIII SESJA RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA.

 

 

Porządek obrad sesji:

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi na nie.
 4. Informacja  Burmistrza  z działalności w okresie między sesjami.
 5. Uchwalenie stawek podatków i opłat lokalnych na 2017r na terenie gminy Wąsosz.
 6. Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/95/16 Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso.
 7. Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Wąsosz na lata 2016-2030.
 8. Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Wąsosz na 2016r.
 9. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady.
 10. Wolne głosy i wnioski.
 11. Zamknięcie obrad.