28 maja 2024r. w Urzędzie Miejskim Wąsosza odbyła się  II sesja Rady Miejskiej Wąsosza.

 

Sesję otworzył i prowadził Pan Tomasz Skibniewski - Przewodniczący Rady. W Sesji uczestniczyło 14 radnych, Burmistrz Wąsosza – Pan Paweł Niedźwiedź, Sekretarz Gminy – Paweł Walkowiak, Skarbnik Gminy – Pani Jadwiga Rodzewicz, 12 sołtysów, dyrektorzy i kierownicy  jednostek organizacyjnych Gminy oraz publiczność.

Rada przyjęła porządek obrad II sesji, następnie radni przyjęli protokół z I sesji Rady Miejskiej Wąsosza odbytej 7 maja 2024r.

W kolejnym punkcie porządku – „Interpelacje i zapytania radnych”-  została odczytana odpowiedź na interpelację radnego Jacka Chorostkowskiego w sprawie wprowadzenia ograniczenia tonażowego drogi gminnej nr 120190 D przed nadmierną degradacją oraz interpelacja radnej Renaty Czaja w sprawie doposażenia o nowe ławki i kosze na śmieci placu zabaw przy ul. Nowej.

W kolejnych punktach porządku obrad Rada Miejska Wąsosza podjęła następujące uchwały:

- w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Wąsosz na lata 2024-2032”.
- w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości.
- w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 25 marca 2024r. dotyczącej przejęcia do zasobu dróg gminy Wąsosz drogi powiatowej Pobiel - Kąkolno.
- w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie  ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej SIM KZN Zielona Dolina Sp. z o. o. z siedzibą w Prusicach
- w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Wąsosza.
- w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży dla radnych Rady Miejskiej Wąsosza.
- w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsosz na lata 2024-2032.
- w sprawie zmiany w budżecie gminy Wąsosz na 2024r.

W punkcie „Wolne głosy i wnioski” radna Renata Czaja zwróciła się z prośbą o wykoszenie działki oznaczonej numerem 108 w obrębie miejscowości Wąsosza.

 

PH

Nagrania Sesji Rady Miejskiej Wąsosza publikowane są na oficjalnym kanale prowadzonym przez Urząd Miejski Wąsosza pod adresem: https://transmisjaobrad.info/channels/37/gmina-wasosz