Sesja RM

28 maja 2024 r. (wtorek) o godz. 10.00 odbędzie się II SESJA RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA.

 

 

 

 

Porządek obrad sesji:

 

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z I sesji RM Wąsosza.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Informacja Burmistrza z działalności między sesjami.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Wąsosz na lata 2024-2032”.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 25 marca 2024r. dotyczącej przejęcia do zasobu dróg gminy Wąsosz drogi powiatowej Pobiel - Kąkolno.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej SIM KZN Zielona Dolina Sp. z o. o. z siedzibą w Prusicach
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Wąsosza.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży dla radnych Rady Miejskiej Wąsosza.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsosz na lata 2024-2032.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Wąsosz na 2024 r.
 14. Informacje Przewodniczącego Rady.
 15. Wolne głosy i wnioski.
 16. Zamknięcie sesji.

 

Jednocześnie informuję, że dnia 23 maja 2024r. o godz. 13.00 w Urzędzie Miejskim Wąsosza odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady celem omówienia i zaopiniowania projektów uchwał.

 

Przewodniczący
Rady Miejskiej Wąsosza
Tomasz Skibniewski