25 marca 2024r. w Urzędzie Miejskim Wąsosza odbyła się  LXII sesja Rady Miejskiej Wąsosza.

 

 

 

Sesję otworzył i prowadził Pan Wiesław Stolicki - Przewodniczący Rady. W Sesji uczestniczyło 13 radnych, Burmistrz Wąsosza – Pan Paweł Niedźwiedź, Sekretarz Gminy – Paweł Walkowiak, Skarbnik Gminy – Pani Jadwiga Rodzewicz, 13 sołtysów, dyrektorzy i kierownicy  jednostek organizacyjnych Gminy oraz publiczność.

Rada przyjęła porządek obrad LXII sesji, następnie radni przyjęli protokół z LXI sesji Rady Miejskiej Wąsosza odbytej 19 lutego 2024r.

W kolejnym punkcie porządku – „Interpelacje i zapytania radnych” radny Jacek Chorostkowski odczytał interpelację w sprawie wprowadzenie ograniczenia tonażowego drogi nr 210 obręb Wodniki oraz wniosek o przejęcie drogi powiatowej nr 1111D Pobiel – Kąkolno w zasób dróg gminnych. Wiceprzewodniczący odczytał interpelację radnego Zbigniewa Zapór z prośba o przekazanie interpelacji do Zarządu Powiatu Górowskiego w sprawie budowy przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Lechitów  na wysokości przystanku autobusowego wraz z odpowiedzią. Następnie zostały odczytane interpelacje radnej Ewy Dąbek w sprawie naprawy chodnika przy ul. Korczaka między posesjami 7 i 7a oraz w sprawie zmiany kąta łuku skrzyżowania ul. Krótkiej z ul. J. Korczaka w kierunku stadionu oraz odpowiedzi na te interpelacje.

W kolejnych punktach porządku obrad Rada Miejska Wąsosza podjęła następujące uchwały:

- w sprawie uchwalenia statutów sołectw położonych na terenie Gminy Wąsosz.
- w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i przedszkola dla których Gmina Wąsosz jest organem prowadzącym.
-  w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji gminy Wąsosz.
-  w sprawie zaopiniowania wniosku Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu o uznanie lasów za ochronne oraz o pozbawienie charakteru ochronnego lasów położonych w Nadleśnictwie Wołów na obszarze gminy Wąsosz, będących w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwa Wołów
- w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Górowskim oraz Gminą Góra w zakresie współpracy i współfinansowania zadania realizowanego przez Powiat Górowski polegającego na utworzeniu linii komunikacyjnej użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
- w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Górowskim w zakresie współpracy i współfinansowania zadania realizowanego przez Powiat Górowski polegającego na utworzeniu linii komunikacyjnej użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego
-  w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
-  w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.        
- w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsosz na lata 2024-2032.
- w sprawie zmiany w budżecie Gminy Wąsosz na 2024r.

Następnie Przewodniczący Rady odczytał sprawozdanie z działalności rady w kadencji 2018-2024, podziękował Burmistrzowi oraz radnym za współpracę.

W punkcie „Wolne głosy i wnioski” radny Andrzej Rapior w związku z tym, że nie startuje w nadchodzących wyborach samorządowych podziękował wszystkim i przedstawił krótką informację z 32-letniej pracy na rzecz społeczeństwa. Burmistrz wręczył radnym Rady Miejskiej Wąsosza  podziękowania za  5 lata dobrej współpracy, dzięki której zrealizowano wiele zadań.  

                                                                                      

Nagrania Sesji Rady Miejskiej Wąsosza publikowane są na oficjalnym kanale prowadzonym przez Urząd Miejski Wąsosza pod adresem: https://transmisjaobrad.info/channels/37/gmina-wasosz 


P.H.