Sesja RM

25 marca 2024 r. (poniedziałek) o godz. 10.00 odbędzie się LXII SESJA RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA.

 

 

 

 

Porządek obrad sesji:


1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z LXI sesji RM Wąsosza.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Informacja Burmistrza z działalności między sesjami.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutów sołectw położonych na terenie Gminy Wąsosz.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i przedszkola dla których Gmina Wąsosz jest organem prowadzącym.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji gminy Wąsosz.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu o uznanie lasów za ochronne oraz o pozbawienie charakteru ochronnego lasów położonych w Nadleśnictwie Wołów na obszarze gminy Wąsosz, będących w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwa Wołów.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Górowskim oraz Gminą Góra w zakresie współpracy i współfinansowania zadania realizowanego przez Powiat Górowski polegającego na utworzeniu linii komunikacyjnej użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Górowskim w zakresie współpracy i współfinansowania zadania realizowanego przez Powiat Górowski polegającego na utworzeniu linii komunikacyjnej użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.(Ługi)
13. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. ( Sułów Wielki)
14. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsosz na lata 2024-2032.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy Wąsosz na 2024r.
16. Sprawozdanie z działalności Rady Miejskiej Wąsosza w kadencji 2018-2024.
17. Informacje Przewodniczącego Rady.
18. Wolne głosy i wnioski.
19. Zamknięcie sesji.


Jednocześnie informuję, że dnia 22 marca 2024r. o godz. 13.00 w Urzędzie Miejskim Wąsosza w sali nr 30 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady celem omówienia i zaopiniowania projektów uchwał.Przewodniczący
Rady Miejskiej Wąsosza
Wiesław Stolicki