23 stycznia 2024r. w Urzędzie Miejskim Wąsosza odbyła się LX sesja Rady Miejskiej Wąsosza.

 

 

 


Sesję otworzył i prowadził Pan Wiesław Stolicki - Przewodniczący Rady. W Sesji uczestniczyło 14 radnych, Burmistrz Wąsosza – Pan Paweł Niedźwiedź, Sekretarz Gminy – Paweł Walkowiak, Skarbnik Gminy – Pani Jadwiga Rodzewicz, 14 sołtysów, dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy oraz publiczność.


Rada przyjęła porządek obrad LX sesji, następnie radni przyjęli protokół z LIX sesji Rady Miejskiej Wąsosza odbytej 28 grudnia 2023r.
W kolejnym punkcie porządku – „Interpelacje i zapytania radnych”- zostało odczytane przekazanie do Zarządu Powiatu Górowskiego interpelacji radnej Jolanty Maślejak w sprawie naprawy nawierzchni dróg powiatowych relacji Wąsosz - Wrząca Wielka oraz interpelacji radnego Wiesława Stolickiego w sprawie złego stanu technicznego dróg powiatowych na trasie Płoski – Lubiel- Białawy Wielkie, Lubiel – Pobiel. Również zostały odczytane dwie interpelacje złożone przez radnego Wiesława Stolickiego w sprawie zamontowania lampy oświetleniowej chodnika w Lubielu między posesją 19-21 oraz w sprawie interwencji w Starostwie Powiatowym w Górze w sprawie zamontowania lustra drogowego przy posesji numer 19 aby poprawić widoczność przy włączaniu się do ruchu drogowego.

W kolejnych punktach porządku obrad Rada Miejska Wąsosza podjęła następujące uchwały:
- w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych celem zaopiniowania projektów statutów dla sołectw położonych na terenie Gminy Wąsosz.
- w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Wąsosz.
- w sprawie uchwalenia wysokości ekwiwalentu za uczestnictwo w działaniach ratowniczo-gaśniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach oraz w ćwiczeniach.
- w sprawie zakazu sprzedaży oraz zakazu używania w miejscach publicznych na terenie Gminy Wąsosz petard oraz środków pirotechnicznych i ogłuszających, działających na podobnych zasadach.
W punkcie „Wolne głosy i wnioski” Burmistrz wraz z sekretarzem przedstawili informację jak będą wyglądać okręgi wyborcze w zbliżających się wyborach samorządowych oraz czym podyktowane są zaistniałe zmiany.

 

                                                                                      

Nagrania Sesji Rady Miejskiej Wąsosza publikowane są na oficjalnym kanale prowadzonym przez Urząd Miejski Wąsosza pod adresem: https://transmisjaobrad.info/channels/37/gmina-wasosz 


P.H.