30 listopada 2023r. w Urzędzie Miejskim Wąsosza odbyła się  LVII sesja Rady Miejskiej Wąsosza.

 

 

 

Sesję otworzył i prowadził Pan Wiesław Stolicki - Przewodniczący Rady. W Sesji uczestniczyło 10 radnych, Burmistrz Wąsosza – Pan Paweł Niedźwiedź, Skarbnik Gminy – Pani Jadwiga Rodzewicz, 13 sołtysów, dyrektorzy i kierownicy  jednostek organizacyjnych Gminy oraz publiczność.

Rada przyjęła porządek obrad LVII sesji, następnie radni przyjęli protokół z LVI sesji Rady Miejskiej Wąsosza odbytej 26 października 2023r.

W kolejnym punkcie porządku – „Interpelacje i zapytania radnych”-  została odczytana interpelacja złożona przez radną Ewa Dąbek w sprawie zwrócenia się do Starostwa Powiatowego w Górze z prośbą o naprawę nawierzchni drogi 1113D Wąsosz – Płoski. Następnie, została odczytana odpowiedź na interpelację radnego Wiesława Stolickiego odnośnie budowy chodnika w miejscowości Lubiel. W dalszej części Wiceprzewodniczący odczytał interpelację radnego Wiesława Stolickiego wraz z odpowiedzią w sprawie złożenia projektu i pozyskania funduszy na odbudowę drogi polnej łączącą Lubiel z drogą powiatu trzebnickiego.

Również zostały odczytane odpowiedzi na interpelacje radnych:

 • radnego Jacka Chorostkowskiego w sprawie zabezpieczenia nawierzchni drogi nr 210 w obrębie miejscowości Wodniki przed nadmierną degradacją przez firmę zajmującą się rekultywacją odwiertu gazu;
 • radnej Renaty Czaja w sprawie doświetlenia odcinka drogi DK 36 od numeru 21 przy ul. Rawickiej do stacji benzynowej Orlen. Burmistrz w tym temacie zwrócił się do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu oddział w Wołowie o wskazanie terminu rozpoczęcia realizacji zadania pn. „ Rozbudowa drogi krajowej nr 36 na odcinku Wąsosz -Załęcze”;
 • radnej Renaty Czaja w sprawie utworzenia chodnika dla pieszych wzdłuż ul. Nowej od drogi krajowej DK 36 do bloku przy ul. Nowej 1 po lewej stronie drogi;
 • następnie odczytano pismo Burmistrza o przekazaniu do Zarządu Powiatu Górowskiego interpelacji radnego Zbigniew Zapór w sprawie postawienia znaków ograniczających prędkość do 40 km/h w miejscowości Lechitów.

W dalszej części sesji  Burmistrz przedstawił informację z jego działalności w okresie między sesjami od 26 października 2023 roku do 30 listopada 2023r.

W kolejnych punktach porządku obrad Rada Miejska Wąsosza podjęła następujące uchwały:

 1. W sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej dla Gminy Wąsosz na lata 2024 – 2030;
 2. W sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte programem rządowym,, Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych oraz świadczenia pieniężnego na zakup żywności.;
 3. W sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wąsosz.;
 4. W sprawie wyboru sposobu prowadzenia i form realizacji zadań z zakresu gospodarki komunalnej przez Gminę Wąsosz.;
 5. W sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wąsosz oraz przekazania go do zaopiniowania Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu – Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.;
 6. W sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Wąsosza nr XLIX/367/23 z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gminy Wąsosz, za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz odbierania odpadów komunalnych.;
 7. W sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Wąsosz na rok 2024 z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 8. W sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Wąsosz instrumentem płatniczym.;
 9. W sprawie zmiany budżetu gminy Wąsosz na 2023r.

W punkcie „Wolne głosy i wnioski” wypowiedzieli się radni oraz mieszkańcy gminy. Zostały poruszone tematy dotyczące budowy świetlicy w Chocieborowicach, zimowego utrzymania dróg, usunięcia zakrzaczeń na trasie Płoski - Lubiel oraz o informowaniu Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąsoszu o ukrytym ubóstwie mieszkańców gminy.

                                                                                       

Nagrania Sesji Rady Miejskiej Wąsosza publikowane są na oficjalnym kanale prowadzonym przez Urząd Miejski Wąsosza pod adresem: https://transmisjaobrad.info/channels/37/gmina-wasosz 


P.H.