Sesja RM

14 czerwca ( środa ) 2023 r. o godz. 10.00. w sali posiedzeń nr 30 Urzędu Miejskiego Wąsosza przy pl. Wolności 17 odbędzie się LIII SESJA RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA

 

 

 

 

Porządek obrad sesji :

 

 1.     Otwarcie sesji.
 2.     Przyjęcie porządku obrad.
 3.     Przyjęcie protokołu z LII sesji RM Wąsosza.
 4.     Interpelacje i zapytania radnych.
 5.     Informacja Burmistrza z działalności między sesjami.
 6.     Rozpatrzenie raportu o stanie gminy Wąsosz za 2022 rok i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dla Burmistrza Wąsosza wotum zaufania.
 7.     Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego gminy Wąsosz za 2022r.
 8.     Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Wąsosz za 2022 rok.
 9.     Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Wąsosza za 2022r.
 10.     Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Wąsosz na lata 2023-2032.
 11.     Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Wąsosz na 2023r.
 12.     Informacje Przewodniczącego Rady.
 13.     Wolne głosy i wnioski.
 14.     Zamknięcie sesji.  

 

Jednocześnie informuję, że dnia 12 czerwca 2023r. o godz. 14 .00 w Urzędzie Miejskim Wąsosza odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady celem omówienia i zaopiniowania projektów uchwał.

Ponadto przypominam, że wszystkie projekty uchwał na 7 dni przed każdą sesją Rady opublikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wąsosz.

 

Przewodniczący
Rady Miejskiej Wąsosza
Wiesław Stolicki