Dnia 30 marca 2023r. w Urzędzie Miejskim Wąsosza odbyła się LI sesja Rady Miejskiej Wąsosza.

 

 
Sesję otworzył i prowadził p. Wiesław Stolicki Przewodniczący Rady, w której uczestniczyło 12 radnych. Ponadto w sesji udział wzięli : p. Paweł Niedźwiedź -burmistrz Wąsosza, p. Marcin Koziński- sekretarz Gminy, p. Jadwiga Rodzewicz -skarbnik Gminy, p. P. Walkowiak kierownik Ref. Rolnictwa i Gospodarki Gruntami, 19 sołtysów, dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy .
Rada przyjęła porządek obrad LI sesji następnie radni przyjęli protokół z L sesji Rady Miejskiej Wąsosza odbytej 28 lutego 2023r.
W kolejnym punkcie porządku Wiceprzewodniczący odczytał odpowiedzi na wcześniej zgłoszone interpelacje radnych oraz odczytał interpelacje nowo zgłoszone :
- odpowiedź Starostwa Powiatowego dla radnego Jacka Chorostkowskiego w sprawie dokonania naprawy poboczy drogi łączącej miejscowości Wodniki i Pobiel, Zarząd Powiatu Górowskiego w sposób ciągły dokonuje napraw i robót interwencyjnych, a obecnie uzupełniane są ubytki w drogach i ze względu na powyższe zabiegi, które wykonuje kilkuosobowa grupa pracowników utrzymaniowych starostwa to przy sieci 270 km dróg powiatowych proces ten musi być rozłożony w czasie.
- odpowiedź Starostwa Powiatowego dla radnego Zbigniewa Zapór w sprawie remontu nawierzchni drogi na odcinku od ul. Rzemieślniczej w Wąsoszu do miejscowości Bełcz Mały ze względu na liczne i głębokie ubytki w nawierzchni i poboczu drogi, Zarząd Powiatu pismem z listopada 2022r poinformował, że podejmie działania w zakresie pozyskania środków finansowych na realizacje II etapu w/w przedsięwzięcia z programu Rządowego „Polski Ład” . Ponadto odpowiadając na interpelację radnego Zarząd Powiatu podtrzymał swoje stanowisko określone w listopadzie 2022r.

Następnie odczytano interpelację radnego Tomasza Skibniewskiego o pilną interwencję w Starostwie Powiatowym w sprawie bezpieczeństwa mieszkańców poruszających się drogami powiatowymi na terenie gminy ze względu na pilną potrzebę naprawy nawierzchni dróg powiatowych ze względu na ich zły stan. Następnie odczytano interpelację radnej Jolanty Maślejak odnośnie naprawy nawierzchni dróg powiatowych na odcinku Wąsosz - Kamień Górowski , Kamień Górowski - Wrząca Wielka i Kamień Górowski -Wrząca. Śląska oraz przycięcia gałęzi.
Interpelacja radnego Tomasza Skibniewskiego w sprawie porządku i bezpieczeństwa publicznego , a mianowicie zwiększenia patroli policji ze względu na liczne kradzieże, przekroczenia prędkości jazdy , spożywania alkoholu w miejscach publicznych.

W dalszej części sesji Burmistrz przedstawił informację z jego działalności w okresie między sesjami tj. od 28 lutego 2023r. do 30 marca 2023r.
W kolejnych punktach porządku obrad Rada Miejska Wąsosza podjęła następujące uchwały:
1. Uchwała Nr LI/382/23 w sprawie wyborów sołtysów i rad sołeckich.
2. Uchwała Nr LI/383/23 w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Dolnośląskiego o zmianę rodzaju miejscowości.
3. Uchwała Nr LI/384/23 w sprawie darowizny nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa.
4. Uchwała Nr LI/385/23 w sprawie zmiany budżetu Gminy Wąsosz na 2023r.

                                                                            

Nagrania Sesji Rady Miejskiej Wąsosza publikowane są na oficjalnym kanale prowadzonym przez Urząd Miejski Wąsosza pod adresem: https://transmisjaobrad.info/channels/37/gmina-wasosz

 

K.Sz.