Dnia 29 grudnia 2022r. w Urzędzie Miejskim Wąsosza odbyła się XLVIII sesja Rady Miejskiej Wąsosza.    

Sesję otworzył i  prowadził p. Wiesław Stolicki Przewodniczący Rady, w której uczestniczyło 13 radnych. Ponadto w sesji udział wzięli :  p. Paweł Niedźwiedź -burmistrz Wąsosza, p. Marcin Koziński- sekretarz Gminy, p. Jadwiga Rodzewicz -skarbnik Gminy, 12 sołtysów, dyrektorzy i kierownicy  jednostek organizacyjnych Gminy .  

Rada przyjęła porządek obrad  XLVIII sesji oraz przyjęła  protokół XLVII sesji  Rady Miejskiej Wąsosza odbytej 16 listopada 2022r.

W kolejnym punkcie porządku Przewodniczący stwierdził, że nikt z radnych nie złożył żadnych interpelacji ani zapytań.

W dalszej części sesji  Burmistrz przedstawił informację z jego działalności w okresie między sesjami  tj. od 16 listopada  do 29 grudnia 2022r.

W kolejnych punktach porządku obrad  Rada podjęła następujące  uchwały:

 1. Uchwała Nr XLVIII/353/22 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Wąsosz na rok 2023.
 2. Uchwała Nr XLVIII/354/22 w spra3wie uchwalenia programu współpracy Gminy Wąsosz na rok 2023 z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 3. Uchwała Nr XLVIII/355/22 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsosz na lata 2022-2032.
 4. Uchwała Nr XLVIII/356/22 w sprawie zmiany budżetu Gminy Wąsosz na 2022r.
 5. Uchwała Nr XLVIII/357/22 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsosz na lata 2023-2032.
 6. Uchwała Nr XLVIII/358/22 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wąsosz na 2023r.
 7. Uchwała Nr XLVIII/359/22 w sprawie w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Wąsosz.
 8. Uchwała Nr XLVIII/360/22 w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę Nr X/68/15 Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 6 października 2015r. w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 9. Uchwała Nr XLVIII/361/22 w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 12 grudnia 2022r. na działalność Burmistrza Wąsosza w sprawie braku zapewnienia dostępu do danych przestrzennych dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
 10. Uchwała Nr XLVIII/362/22 zmieniająca Uchwałę Nr XXXIX/265/18 Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.
 11. Uchwała Nr XLVIII/363/22 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Wąsoszu ul. Sosnowej.
 12. Uchwała Nr XLVIII/364/22 w sprawie określenia wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022

 


                                                                                    

Nagrania Sesji Rady Miejskiej Wąsosza publikowane są na oficjalnym kanale prowadzonym przez Urząd Miejski Wąsosza pod adresem: https://transmisjaobrad.info/channels/37/gmina-wasosz

 

K.Sz.