Dnia 16 listopada 2022r. w Urzędzie Miejskim Wąsosza odbyła się XLVII sesja Rady Miejskiej Wąsosza.

 

Sesję otworzył i prowadził p. Wiesław Stolicki Przewodniczący Rady, w której uczestniczyło 14 radnych. Ponadto w sesji udział brali : p. Paweł Niedźwiedź -burmistrz Wąsosza, p. Marcin Koziński- sekretarz Gminy, p. Jadwiga Rodzewicz -skarbnik Gminy, 13 sołtysów, dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy .
Rada przyjęła porządek obrad oraz przyjęła protokół XLVI sesji Rady odbytej 28 października 2022r.
W kolejnym punkcie porządku Przewodniczący odczytał odpowiedź Burmistrza na interpelacje radnego Tomasza Skibniewskiego dotyczącą usunięcia konarów, gałęzi drzew zagrażającej napowietrznej linii energetycznej w Wąsoszu przebiegającej od transformatora znajdującego się za kościołem na pl. Kościelnym w kierunku rzeki Orli.

W dalszej części sesji Burmistrz przedstawił informację z jego działalności w okresie między sesjami tj. od 28 października do 16 listopada 2022r.
W kolejnych punktach porządku obrad Rada podjęła następujące uchwały:
1. Nr XLVII/344/22 zmieniająca uchwałę Nr XI/74/15 Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
2. Uchwała Nr XLVII/345/22 zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej Wąsosza Nr XXXV/217/09 z dnia 27 października 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu podległych Gminie Wąsosz określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków : motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, a także szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, nagród i niektórych innych składników wynagrodzenia, a także dodatku mieszkaniowego /Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2009r. Nr 208, poz.3812/.
3. Uchwała Nr XLVII/346/22 przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę Nr XIX/134/16 Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie zmiany metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami.
4. Uchwała Nr XLVII/347/22 w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę Nr XIX/135/16 Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami.
5. Uchwała Nr XLVII/348/22 w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę Nr V/24/19 Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 1 lutego 2019r. w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
6. Uchwała Nr XLVII/349/22 w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę Nr XV/111/19 Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 12 grudnia 2019r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami.
7. Uchwała Nr XLVII/350/22 w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę Nr XV/112/19 Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 12 grudnia 2019r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
8. Uchwała Nr XLVII/351/22 w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę XLIV/316/22 Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 29 lipca 2022r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki położonej w Wąsoszu.
9. Uchwała Nr XLVII/352/22 w sprawie zmian w budżecie gminy Wąsosz na 2022 rok.

                                                                                    

Nagrania Sesji Rady Miejskiej Wąsosza publikowane są na oficjalnym kanale prowadzonym przez Urząd Miejski Wąsosza pod adresem: https://transmisjaobrad.info/channels/37/gmina-wasosz

 

K.Sz.