Sesja RM

Dnia 29 grudnia (czwartek) 2022 r. o godz. 10.00  odbędzie się XLVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA w sali posiedzeń nr 30 Urzędu Miejskiego Wąsosza przy pl. Wolności 17.

 

 

 

 

 

Proponowany porządek obrad

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XLVII sesji RM Wąsosza.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Informacja Burmistrza z działalności między sesjami.
6. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy na rok 2023.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Wąsosz na rok 2023 z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
8. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsosz na lata 2022-2032.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Wąsosz na 2022r
10. Uchwalenie budżetu Gminy Wąsosz na 2023r.
a) omówienie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2032 i projektu budżetu Gminy Wąsosz na 2023 rok,
b) odczytanie opinii Komisji Budżetu, Inwestycji i Mienia Komunalnego,
c) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu,
d) dyskusja.
11. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Wąsosz na lata 2023-2032.
12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wąsosz na 2023 rok.
13. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Wąsosz.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na uchwałę Rady Miejskiej Wąsosza Nr X/68/15 z dnia 06 października 2015r.
15. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza.
16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXIX/265/18 Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 27 marca 2018r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze.
17. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Wąsoszu.
18. Informacje Przewodniczącego Rady.
19. Wolne głosy i wnioski.
20. Zamknięcie sesji.

Jednocześnie informuję, że dnia 28 grudnia 2022r. o godz. 12 .00 w Urzędzie Miejskim Wąsosza odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady celem omówienia i zaopiniowania projektów uchwał.


Przewodniczący
Rady Miejskiej Wąsosza
Wiesław Stolicki