Sesja RM

Dnia 16 listopada 2022r. o godz. 10.00 odbędzie się XLVII SESJA RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA

 

 

 

 

 

 

Proponowany porządek obrad
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XLVI sesji RM Wąsosza.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Informacja Burmistrza z działalności między sesjami.
6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XI/74/15 RM Wąsosza z dnia 10 listopada 2010r w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.
7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXV/217/09 z dnia 27 października 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę Nr XIX/134/16 z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie zmiany metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości tej opłaty i stawki za pojemnik.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę Nr XIX/135/16 z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę Nr V/24/19 z dnia 1 lutego 2019r. w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości tej opłaty i stawki za pojemnik.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę NR XV/111/19 z dnia 12 grudnia 2019r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki tej opłaty, określenia stawki opłaty podwyższonej oraz zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wąsosz
12. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę NR XV/112/19 z dnia 12 grudnia 2019r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na 2020r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę NR XLIV/316/22 z dnia 29 lipca 2022r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie miejscowości Wąsosz.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Wąsosz na 2022r.
15. Informacje Przewodniczącego Rady.
16. Wolne głosy i wnioski.
17. Zamknięcie sesji.

Dnia 15 listopada 2022r. o godz.14.00 w Urzędzie Miejskim Wąsosza odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Stałych w celu omówienia i zaopiniowana projektów uchwał będących przedmiotem obrad sesji Rady.
Ponadto przypominam, że wszystkie projekty uchwał na 7 dni przed każdą sesją Rady opublikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wąsosz.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Wąsosza
Wiesław Stolicki